Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Informacje ogólne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Status prawny

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, jak pozostałe 48 kolegiów, działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. jedn. Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 856 z p. zm.).

Instytucja kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych powołana została na podstawie art. 39 ust. 4 pierwotnego tekstu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 - obecnie jest to ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142 poz. 1591 z p. zm.). W kompetencjach ówczesnych kolegiów leżało rozpoznawanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawach należących do zadań własnych gmin. Od 1995 r. kolegia odłączyły się organizacyjnie, finansowo i personalnie od sejmików, stając się państwowymi jednostkami budżetowymi. Potem nastąpiły także zmiany w zakresie powoływania członków i prezesów. Od 1999 r. Prezes Rady Ministrów powołuje prezesa kolegium, zaś pozostałych członków kolegium, zarówno etatowych jak i pozaetatowych, na wniosek prezesa kolegium.


Zgodnie z art 3 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. jedn. Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 856 z p. zm.) kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi. Są to takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Kompetencje

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami administracji publicznej wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw samorządowych), w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji. Kolegia rozstrzygają również spory przedsądowe, w zakresie ustalania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste.

Właściwość miejscowa

Terytorialny obszar działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie obejmuje powiaty:

 • grodziski,
 • legionowski, 
 • nowodworski, 
 • otwocki, 
 • piaseczyński, 
 • pruszkowski, 
 • sochaczewski, 
 • warszawski zachodni, 
 • wołomiński, 
 • żyrardowski; 
 • oraz Miasto Stołeczne Warszawę.
Kolegium jest właściwe także do orzeczeń wydawanych przez samorządowe władze województwa mazowieckiego.

Pozostałe akty prawne:

Pozostałe regulacje prawne dotyczące działania samorządowych kolegiów odwoławczych:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. 2003 Nr176, poz. 1713)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9 sierpnia 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. (Dz. U. Nr 74, poz. 828)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz. U. Nr 47.poz.462).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. Nr14.poz.125).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr175. poz.1463).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagrodzenia prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz.960).
 • Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. Nr162, poz.1124). 

Procedury

Proceduralną podstawą orzekania składów Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.). Po zmianie, jaka dokonała się w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 22, poz. 268), istnieje domniemanie ogólnej właściwości samorządowego kolegium odwoławczego jako organu administracji publicznej wyższego stopnia w indywidualnych sprawach administracyjnych załatwianych przez organy jednostek samorządu terytorialnego chyba, że ustawy szczególne wskazują inny organ.

Decyzje (postanowienia) administracyjne i podatkowe wydane przez Kolegium można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia. Skargę składa się za pośrednictwem Kolegium.

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz art. 78-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. 2004 Nr 261 poz. 2603 ze zm.) samorządowe kolegia odwoławcze rozpoznają także spory w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Od orzeczenia wydanego w tym trybie przysługuje sprzeciw do sądu powszechnego.

Tryb działania

Kolegia orzekają w składach trzyosobowych, którym przewodniczy prezes kolegium lub wyznaczony przez niego członek etatowy kolegium. Członkowie orzekający podczas orzekania związani są jedynie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny.

Budżet

Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ustalany jest corocznie w Ustawie Budżetowej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij