W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 544 artykuły
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/1039/Ar/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1039/Ar/22
Znak pisma KOA/1039/Ar/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis                                                                                  Warszawa, 2022.04.26KO A/1039/Ar/22  INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 26.04.2022 r. sygn.. KO A 1039/Ar/22 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 02.02.2022 r. nr 2/2022 (znak: PP.6733.10.2021.AP) ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej /…/ wraz z instalacją radiokomunikacyjną /…/ o nazwie WWA_KONSTANJE_KEPAOKRZEWSKA/140777 o parametrach wskazanych w zaskarżonej decyzji, na terenie dz. ew. 17 z obrębu ew. 0012 Kępa Okrzewska, Gmina Konstancin-Jeziorna. aa
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/609/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/609/Oś/22
Znak pisma KOA/609/Oś/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 2022.04.14KO A 609/Os/22  INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZEJSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 1404.2022 r. sygn.. KO A 609/Os/22 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30.12.2021 r. znak: WOŚiGK.6220.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie” orzekającej nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. aa 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/1041/Oś/20
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1041/Oś/20
Znak pisma KOA/1041/Oś/20
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis       Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 roku KOA/1041/Oś/20 INFORMACJA o wydaniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – informuje o wydaniu w dniu 14 kwietnia  2022 r. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o uchyleniu:decyzji nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 listopada 2020 r., znak: OŚRiL.6220.11.2019.KS, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny – piasków z terenu działek 55 i 56 obręb Dębinki, dz. ewid. nr 1 obręb Karolino i dz. ewid. nr 96 obręb Marynino, gmina Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckiego ze złoża piasków „Dębinki V”, wobec niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - w części odnoszącej się do działek 55 obręb Dębinki, nr 1 obręb Karolino i nr 96 obręb Marynino i przekazaniu w tym zakresie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.  
Znak sprawy: Wezwanie stron do zgłoszenia swych praw do nieruchomości
Znak sprawy Wezwanie stron do zgłoszenia swych praw do nieruchomości
Znak pisma KOC/387/Go/22
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Opis  Warszawa, dnia 10 marca 2022 r. KOC/387/Go/22WEZWANIE STRON DO ZGŁOSZENIA SWYCH PRAW DO NIERUCHOMOŚCI Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie prowadzące postępowanie z odwołania Marii Stefana Jakubowskiego z dnia 5 stycznia 1959 r. od decyzji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 6 maja 1953 r. nr ET.15/A/1/53 o odmowie ustanowienia prawa własności czasowej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Angorskiej 19, nr hip. 5385-Praga, wzywa strony postępowania do zgłoszenia swych praw w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, a następnie po ich zgłoszeniu, do ich udowodnienia w terminie kolejnych 3 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest z odwołania Marii Stefana Jakubowskiego, ostatnie znane miejsce zamieszkania: Łódź, ul. Zachodnia 79 m 12Postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją prowadzone było z urzędu (brak wniosku dekretowego)Postępowanie dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Angorskiej 19, nr hip. 5385-Praga. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia wzywana strona nie zgłosi swych praw albo zgłosiwszy je, nie udowodni ich w terminie kolejnych 3 miesięcy lub nie wskaże swego adresu, postępowanie z odwołania Marii Stefana Jakubowskiego z dnia 5 stycznia 1959 r. od decyzji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 6 maja 1953 r. nr ET.15/A/1/53 zostanie umorzone. Zgłoszenia praw należy dokonać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa podając nr sprawy KOC/387/Go/22.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/5065/Ar/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/5065/Ar/21
Znak pisma KOA/5065/Ar/21
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis KOA/5065/Ar/21 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że decyzją z dnia 7 marca 2022 r., znak: KOA/5065/Ar/21 po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Celestynów Nr 18/GC/2021 z dnia 20 października 2021 r. znak: RGNiGP.6733.16.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr nr 1415/1, 1392/1, 684, 1393, 717, 685/2, 685/1, 693/7, 692, 512/4, 952 i  nr 597 w obrębie 4-16-31, położonych w miejscowości Celestynów, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.  
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/5979/Go/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/5979/Go/21
Znak pisma KOC/5979/Go/21
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 04.03.2022 r.KOC/5979/Go/21INFORMACJA O WYDANIU DECYZJISamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, na podstawie art. 49b k.p.a., informuje, że decyzją z dnia 4 marca 2022 r. znak: KOC/5979/Go/21, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego przez Prezydenta m.st. Warszawy od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie nr KOC/7567/Go/18 z dnia 14 września 2021 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy nr ET-6/S/378/58 z dnia 17 grudnia 1958 r. odmawiającej Pani Marii Pawłowskiej przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marynarskiej, Postępu, Suwak opisanej w tabeli likwidacyjnej nr 7 Wsi Zbarż o powierzchni 13 mórg 226 prętów (około 7 ha 70a), na podstawie art. 138 § 3 k.p.a. umorzyło postępowanie odwoławcze.W myśl art. 49b w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a. lub art. 49a k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, na wniosek strony, organ który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/7027/Oś/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/7027/Oś/21
Znak pisma KOC/7027/Oś/21
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 2022.02.23KO C 7027/Os/21“INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZEJ    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że dnia23.02.2022 r. została wydana przez Kolegium decyzja sygn. KOC/7027/Os/21 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22.09.2021 r. nr 483/OŚ/2021 (znak: 0Ś-IV-U1.6220.41.2019.MSK) ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali technologiczno-magazynow'ej i nawy magazynowej hali sortowni dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.aa
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/5265/Ar/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/5265/Ar/21
Znak pisma KOA/5265/Ar/21
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 2022.02.23KOA/5265/Ar/21INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZEJ  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że dnia23.02.2022 r. została wydana przez Kolegium decyzja sygn. KO A 5265/Ar/ 21utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Józefowa nr 2/2021 z dnia12.11.2021 r. (znak: ZP.6733.5.2021 .MK) ustalającą na wniosek MiastaJózefowa lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowiebudynku miejskiej biblioteki publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu orazsieciami: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową orazprzebudową części pasa drogowego ul. Asnyka, na potrzeby organizacji miejscpostojowych na terenie przy ul. Asnyka róg ul. 11 Listopada w Józefowie.