W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Organy i osoby sprawujące funkcje

Wersja strony w formacie XML

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych - organami kolegium są:

1) zgromadzenie ogólne kolegium,

2) prezes kolegium.


Kolegium orzeka w sprawach należących do jego kompetencji w składach trzyosobowych, które stanowią podstawową formę działania Kolegium jako organu administracji publicznej. Organy kolegium, tj. zgromadzenie ogólne i prezes nie posiadają kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych.Zgromadzenie ogólne


Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,

 • wybór członków komisji konkursowej,

 • przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,

 • wybór kandydatów na prezesa kolegium,

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.


Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.Prezes kolegium


Tryb wyboru i powołania


Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów, będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.Kompetencje


Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

 • reprezentuje kolegium na zewnątrz,

 • przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,

 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,

 • zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,

 • ogłasza konkurs na członków kolegium,

 • przewodniczy pracom komisji konkursowej,

 • przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,

 • występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,

 • czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,

 • wyznacza przewodniczących składów orzekających.


Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.Członkowie


Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.Wymagania ustawowe


Członkowie etatowi


Etatowym członkiem kolegium może być osoba, która:

ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,

ukończyła magisterskie studia prawnicze lub administracyjne,

wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz ma doświadczenie zawodowe,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.Członkowie pozaetatowi


Pozaetatowym członkiem kolegium może być osoba, która:

ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,

wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz ma doświadczenie zawodowe,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

ma wyższe wykształcenie.


Członkostwa w kolegium nie można łączyć z:

mandatem posła lub senatora,

mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim,

członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej

zatrudnieniem na stanowisku sędziego i prokuratora oraz zatrudnieniem w tym samym województwie w administracji państwowej (członkowie etatowi).

Członkowie kolegium w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane