W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/1787/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/1787/Oś/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 25 maja 2023 r. KOC/1787/Oś/23 INFORMACJA o wydaniu decyzji             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że decyzją z dnia 25 maja 2023 r. Nr KOC/1787/Oś/23, po rozpatrzeniu odwołania spółki JKT Chełstowski, Lipiński, Rybałtowski spółka jawna z siedzibą w Siedlcach, reprezentowanej przez adw. Rafała Dębowskiego,  od decyzji Prezydenta  m.st. Warszawy Nr 53/OŚ/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.75.2022.JSO, którą: I. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części istniejącej hali magazynowo-biurowej na potrzeby serwisu blacharsko-lakierniczego samochodów osobowych na cz. dz. ewid. nr 34/3 obręb 2-0501, przy ul. Łopuszańskiej 38D w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. wykonanie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegającej na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników, którego inwestorem jest Autocar Concierge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi integralną część decyzji oraz określa zakres i sposób realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.; II. określono: 1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz działania dotyczące unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z 14 września 2022 r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.402.2022.PD; 2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone przez Prezydenta m.st. Warszawy, utrzymało w mocy zaskarżoną organu I instancji. 
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/739/Oś/22
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis Warszawa, dnia 31 maja 2023 r.  OBWIESZCZENIESamorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie           Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) zwanej dalej: „p.p.s.a.”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium z dnia 23 marca 2023 r. znak KOA739/Oś/23, wydanej po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Rosehill Properties Sp. z o.o. Sp.k.  o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium Nr KOA/4315/Oś/22 z dnia 14 listopada 2022 r. stwierdzającej  nieważności decyzji Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 12 stycznia 2021 roku, znak: OSR.6220.8.20.2021, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego z parkingiem, stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą w Otrębusach, przy ul. Pszczelińskiej, na dz. ew. nr 93/2, 93/3, 94/2, obr. 15, i 2 i utrzymującej w całości w mocy ww. decyzję, wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.           Jednocześnie Kolegium informuje, że w myśl art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.                                                                 Z upoważnienia PREZESA                                 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie                                                                     Ewa Gałuszyńska  
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/917/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/917/Oś/23
Znak pisma KOC/917/Oś/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 22.05.2023 r. KOC/917/OŚ/23INFORMACJA o wydaniu decyzjiSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) - decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 22 maja 2023 roku, sygn. akt: KOC/917/OŚ/23, którą utrzymano w mocy decyzję nr 6/OŚ/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.01.2023 r. znak OŚ-IV-UII.6220.23.2021.MST stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 11/4,12/12, 18/13,18/12,18/11,18/21 obręb 1-08-19 oraz 18/12,18/11,18/10, 18/21, 6/5, 7/5, 8/7, 9/2, 13/10, 20/5, 8/6,10/4 obręb 1-08-20, przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz określającą środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia. 
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/3404/Oś/22
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis Warszawa, dnia 24 maja 2023 r.  OBWIESZCZENIESamorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie           Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) zwanej dalej: „p.p.s.a.”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium z dnia 28 lutego 2023 r. znak KOA/3404/Oś/22, wydanej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Burmistrza Nasielska  Nr 20/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 lipca 2022 r. wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.           Jednocześnie Kolegium informuje, że w myśl art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.                                                               Z upoważnienia PREZESA                                Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie                                                                     Ewa Gałuszyńska  
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/2868/Oś//22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/2868/Oś//22
Znak pisma KOA/2868/Oś/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis   Warszawa, dnia 14 kwietnia 2023 r.KOA/2868/Oś/22 INFORMACJAo wydaniu decyzji  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021.2373) o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2023 r. decyzji utrzymującej w całości w mocy decyzję Burmistrza Nasielska nr 11/2022 z dnia 26 maja 2022 r., odmawiającą ustalenia  środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ew. 26 w miejscowości Mazewo Dworskie A, gmina Nasielsk.
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/4780/Oś/22
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis Warszawa, dnia 17 kwietnia 2023 r.KOA/4780/Oś/22ZAWIADOMIENIEo przekazaniu skargi wraz odpowiedzią na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2022.329 t.j.) – informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę wraz ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia z dnia 23 stycznia 2023 r. znak: KOA/4780/Oś/22, o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Wiązowna nr 7/2022, z dnia 13 września 2022 r., znak: WŚN.6220.7.2019.JK, o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ew. nr nr 232, 233/1, 233/2, 233/3 oraz na częściach działek ew. nr nr 918/3, 233/4, 233/5, 233/6 w obrębie Duchnów.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/3769/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/3769/Oś/22
Znak pisma KOA/3769/Oś/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 23.03.2023 r.KOA/3769/OŚ/22INFORMACJA o wydaniu decyzjiSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277) - decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 23 marca 2022 roku, sygn. akt: KOA/3769/OŚ/22, którą umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji Burmistrza Mszczonowa z dnia 10 sierpnia 2022 roku, znak: G.6220.02.2022.JJ, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Badowo-Dańki) o łącznej mocy do 6 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 18 i 19/1 obręb Badowo Dańki, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, Województwo Mazowieckie oraz określającej środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia.
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/37/Wo/23
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis  Warszawa, dnia 7 marca 2023 r.KOA/37/Wo/23ZAWIADOMIENIEo przekazaniu skargi wraz odpowiedzią na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2022.329 t.j.) – informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę wraz ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 25.01.2023r r. sygn. akt KOA/37/Wo/23 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójt Gminy Stare Babice z dnia 12.05.2022r. znak sprawy: ROŚ.6331.8.2020, umarzającej w całości, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne zmiany stanu wód na gruncie pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 720/5 i 731 położonymi w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice.