W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/5022/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/5022/Oś/22
Znak pisma KOA/5022/Oś/22
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis Warszawa, dnia 24 listopada 2022r. KO A/5022/Oś/22INFORMACJA                               Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że w dniu 24 listopada 2022r. zostało wydane postanowienie w sprawie wszczętej zażaleniem na postanowienie  Burmistrza Wołomina nr 32/2022 z dnia 21 września 2022r. orzekające o: 1) uznaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwudziestu budynków mieszkalnego jednorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. 72 i 78 obręb 0040 Cięciwa przy ur. Mazowieckiej w miejscowości Cięciwa, na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 2) uznaniu potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie uwzględniającym zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. ooś. 
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/2250/Ar/22
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis Warszawa, dnia 3 listopada 2022r. OBWIESZCZENIESamorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie             Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022r., poz. 329 ze zm.), zwanej dalej: „p.p.s.a.”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium z dnia 25 sierpnia 2022r. sygn. KOA/2250/Ar/22, którą, w oparciu o przepis, art. 138 § 1 pkt 1 Kpa, utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 kwietnia 2022 r., Nr CP/5/2022 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LGI1003C z wewnętrzną linią zasilającą na terenie części działki ew. nr 23 położonej w obrębie 7-Józefów II w gminie Jabłonna wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.             Jednocześnie Kolegium informuje, że w myśl art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje,  że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.                                                                        Z upoważnienia PREZESA                                                      Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie                                                                             Michał Jasiński
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOC/3125/Oś/22
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis Warszawa, dnia 28 października 2022 r. KOC/3215/Oś/22        OBWIESZCZENIEo przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o przekazaniu – stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.) – skargi Shell Polska Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Kolegium z dnia 8 września 2022 r. (sygn. akt KOC/3215/Oś/22), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta m. st. Warszawy nr 233/OŚ/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzenia do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej istniejącej stacji paliw na terenie działki o nr ew. 49/32 z obr. 1-10-79, położonej przy ul. Pileckiego 101 w Warszawie, wraz z odpowiedzią na rzeczoną skargę.  
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/786/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/786/Oś/22
Znak pisma KOA/786/Oś/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis KOA/786/Oś/22INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że decyzją z dnia 19 października 2022 r., znak: KOA/786/Oś/22 po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Kobyłka nr 76/2022, z dnia 28 stycznia 2022 r., znak: WOS.6220.5.2021, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych na działce ew. nr 123/13 w obrębie 32, przy ul. Napoleona 4 w miejscowości Kobyłka, uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.   
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/3094/Wo/22
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis  Warszawa, dnia 12 października 2022 r.KOA/3094/Wo/22ZAWIADOMIENIEo przekazaniu skargi wraz odpowiedzią na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2022.329 t.j.) – informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę wraz ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 28.07.2022 r. sygn. akt KOA/3094/Wo/22 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójt Gminy Stare Babice z dnia 12.05.2022r. znak sprawy: WOŚiGK.6331.2.2021, umarzającej w całości, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne zmiany stanu wód na gruncie pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 732/4 i 731 położonymi w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice. 
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium KOC/4763/Oś/22
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium KOC/4763/Oś/22
Znak pisma KOC/4763/Oś/22
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis  Warszawa, dnia 12 października 2022 r.KOC/4763/Oś/22 ZAWIADOMIENIEo przekazaniu skargi wraz odpowiedzią na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2022.329 t.j.) – informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę wraz ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 5.08.2022r. sygn. akt sygn. akt KOC/4763/Oś/22 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy  Nr 253/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Znak sprawy:UD-XIII-WOŚ-OZ.6131.910.2022.KSI orzekającej o wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia 1 sosny pospolitej o obw. pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 144 cm z nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Zimowej 7a stanowiącej działkę o nr ewid. 12/6 z obrębu 3-12-34                                                                                       
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium KOC/6385/At/21
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium KOC/6385/At/21
Znak pisma KOC/6385/Ar/21
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis  Warszawa, dnia 12 października 2022 r.KOC/6385/Ar/21 ZAWIADOMIENIEo przekazaniu skargi wraz odpowiedzią na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2022.329 t.j.) – informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę wraz ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 roku, sygn. akt KOC/6385/Ar/21, o utrzymaniu w mocy decyzji Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy nr L-154/2021, z dnia 3 września 2021 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu urządzeń telefonii komórkowej PLAY nr WAR1504A wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na dachu budynku przy ul. Świetlików 3 zlokalizowanego na dz. ew. nr 118, obr. 6-12-07, w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/784/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/784/Oś/22
Znak pisma KOA/784/Oś/22
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis KOA/784/Oś/22                                                                         Warszawa, dnia 11 października 2022 r. INFORMACJASamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022.1029 t.j.) oraz art. 49 Kpa - postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 11 października 2022 roku, sygn. akt KOA/784/Oś/22, o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 12 stycznia 2021 roku, znak: OSR.6220.8.20.2021, o środowiskowych uwarunkowaniach, 1. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego z parkingiem, stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą w Otrębusach, przy ul. Pszczelińskiej, na dz. ew. nr 93/2, 93/3, 94/2, obr. 15, i 2. określającej warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia.  
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/829/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/829/Oś/22
Znak pisma KOA/829/Oś/22
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis KOA/829/Oś/22                                                                         Warszawa, dnia 11 października 2022 r. INFORMACJASamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022.1029 t.j.) oraz art. 49 Kpa - postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 11 października 2022 roku, sygn. akt KOA/829/Oś/22, o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 26 stycznia 2022 roku, znak: OSR.6220.23.21.2022, o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 12 stycznia 2021 roku, znak: OSR.6220.8.20.2021, o środowiskowych uwarunkowaniach, 1. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego z parkingiem, stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą w Otrębusach, przy ul. Pszczelińskiej, na dz. ew. nr 93/2, 93/3, 94/2, obr. 15, i 2. określającej warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/789/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/789/Oś/22
Znak pisma KOA/789/Oś/22
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis KOA/789/Oś/22                                                                         Warszawa, dnia 11 października 2022 r. INFORMACJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022.1029 t.j.) oraz art. 49 Kpa - postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 11 października 2022 roku, sygn. akt KOA/789/Oś/22, o uchyleniu zaskarżonego postanowienia Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 31 stycznia 2022 roku, znak: OSR.6220.01.2022, o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 12 stycznia 2021 roku, znak: OSR.6220.8.20.2021, o środowiskowych uwarunkowaniach, 1. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego z parkingiem, stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą w Otrębusach, przy ul. Pszczelińskiej, na dz. ew. nr 93/2, 93/3, 94/2, obr. 15, i 2. określającej warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w całości i umorzeniu w całości postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania ww. decyzji Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 12 stycznia 2021 roku, znak: OSR.6220.8.20.2021..