W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Ostatnio opublikowane:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 6/2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zamieszcza Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 6/2022, dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu informatycznego (serwer), a także wzór umowy do podpisania z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Chętnych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi w poniższych dokumentach i do...

Komunikat

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie Informuje się, że Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie Tomasz Podlejski wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Kolegium. Funkcję tę pełnią Kinga Januszewska – Kierownik Biura oraz Urszula Kazimierczyk –...

Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/1039/Ar/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1039/Ar/22
Znak pisma KOA/1039/Ar/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis                                                                                  Warszawa, 2022.04.26KO A/1039/Ar/22  INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 26.04.2022 r. sygn.. KO A 1039/Ar/22 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 02.02.2022 r. nr 2/2022 (znak: PP.6733.10.2021.AP) ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej /…/ wraz z instalacją radiokomunikacyjną /…/ o nazwie WWA_KONSTANJE_KEPAOKRZEWSKA/140777 o parametrach wskazanych w zaskarżonej decyzji, na terenie dz. ew. 17 z obrębu ew. 0012 Kępa Okrzewska, Gmina Konstancin-Jeziorna. aa
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/609/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/609/Oś/22
Znak pisma KOA/609/Oś/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 2022.04.14KO A 609/Os/22  INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZEJSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 1404.2022 r. sygn.. KO A 609/Os/22 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30.12.2021 r. znak: WOŚiGK.6220.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie” orzekającej nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. aa 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/1041/Oś/20
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1041/Oś/20
Znak pisma KOA/1041/Oś/20
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis       Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 roku KOA/1041/Oś/20 INFORMACJA o wydaniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – informuje o wydaniu w dniu 14 kwietnia  2022 r. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o uchyleniu:decyzji nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 listopada 2020 r., znak: OŚRiL.6220.11.2019.KS, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny – piasków z terenu działek 55 i 56 obręb Dębinki, dz. ewid. nr 1 obręb Karolino i dz. ewid. nr 96 obręb Marynino, gmina Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckiego ze złoża piasków „Dębinki V”, wobec niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - w części odnoszącej się do działek 55 obręb Dębinki, nr 1 obręb Karolino i nr 96 obręb Marynino i przekazaniu w tym zakresie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.  
Znak sprawy: Wezwanie stron do zgłoszenia swych praw do nieruchomości
Znak sprawy Wezwanie stron do zgłoszenia swych praw do nieruchomości
Znak pisma KOC/387/Go/22
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Opis  Warszawa, dnia 10 marca 2022 r. KOC/387/Go/22WEZWANIE STRON DO ZGŁOSZENIA SWYCH PRAW DO NIERUCHOMOŚCI Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie prowadzące postępowanie z odwołania Marii Stefana Jakubowskiego z dnia 5 stycznia 1959 r. od decyzji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 6 maja 1953 r. nr ET.15/A/1/53 o odmowie ustanowienia prawa własności czasowej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Angorskiej 19, nr hip. 5385-Praga, wzywa strony postępowania do zgłoszenia swych praw w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, a następnie po ich zgłoszeniu, do ich udowodnienia w terminie kolejnych 3 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest z odwołania Marii Stefana Jakubowskiego, ostatnie znane miejsce zamieszkania: Łódź, ul. Zachodnia 79 m 12Postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją prowadzone było z urzędu (brak wniosku dekretowego)Postępowanie dotyczy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Angorskiej 19, nr hip. 5385-Praga. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia wzywana strona nie zgłosi swych praw albo zgłosiwszy je, nie udowodni ich w terminie kolejnych 3 miesięcy lub nie wskaże swego adresu, postępowanie z odwołania Marii Stefana Jakubowskiego z dnia 5 stycznia 1959 r. od decyzji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 6 maja 1953 r. nr ET.15/A/1/53 zostanie umorzone. Zgłoszenia praw należy dokonać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa podając nr sprawy KOC/387/Go/22.