W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/2917/Ar/20
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/2917/Ar/20
Znak pisma KOA/2917/AR/20
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis                                                                       Warszawa dnia 28 listopada 2023 KOA/2917/Ar/20INFORMACJA  o wydaniu decyzji             Samorządowe Kolegium Odwoławcze informuje, że decyzją z dnia 28 listopada  2023r., znak: KOA/2917/Ar/20, po rozpatrzeniu odwołań  z dnia 8 września 2020 od  decyzji Burmistrza Tłuszcza z dnia  2 września  2020 r. Nr 19/2020 znak WU.6733.13.6.2020.BB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie działek ew. 533,350,555/1,562/2,556/1,557/1,558/1,559/1,560/1,561/1 położonych w miejscowości Dzięcioły, obręb Dzięcioły gmina Tłuszcz orzekło na zasadzie art. 138 § 1 pkt 1  k.p.a  o utrzymaniu w mocy  decyzji organu pierwszej. A/a 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/5035/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/5035/Oś/23
Znak pisma KOA/5035/Oś/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis  Warszawa, dnia 30 listopada 2023 r.KOA/5035/Oś/23                                       INFORMACJA  o wydaniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje – stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.) – że decyzją z dnia 30 listopada 2023 r. (sygn. akt KOA/5035/Oś/23) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 lipca 2023 r. (znak: OŚR.6220.2.2022/2023), stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg gminnych wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowościach Ciszyca i Opacz, gm. Konstancin-Jeziorna, a nadto określającą warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b rzeczonej ustawy.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/5294/Ar/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/5294/Ar/23
Znak pisma KOA/5294/Ar/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis                                                                               Warszawa, dn. 30.11. 2023 r. KOA/5294/Ar/23 INFORMACJA o wydaniu decyzji         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie -  stosownie do art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego  – informuje o wydaniu w dniu 21 listopada 2023 r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Wiązowna nr 374/W/23 z dnia 12.09.2023 r. znak: WPP.6730.260.2023.MB odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji drogi wewnętrznej na części działki nr 205, położonych w obrębie Żanęcin.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/5716/Ar/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/5716/Ar/23
Znak pisma KOC/5716/Ar/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 27 listopada 2023 r. KOC/5716/Ar/23 INFORMACJA  o wydaniu decyzji      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że decyzją z dnia 27 listopada 2023 r. Nr KOC/5716/Ar/23, po  rozpatrzeniu  odwołania TM Investment Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez r. pr. Andrzeja Zycha, od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 86/WAW/23 z dnia 4 sierpnia 2023 r. znak sprawy: AM-ZP-E.6730.2.2023.ATR (12.RFU.AM-ZP-E), którą odmówiono ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania  terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zabudowa szeregowa – 3 budynki w szeregu) z garażami naziemnymi, 42 zbiorników szczelnych na nieczystości ciekłe oraz drogi wewnętrznej i drogi dojazdowej, planowanej do realizacji na działce ew. nr 8/1 oraz części działek ew. nr 8/2 i 7 z obrębu 3-14-35, położonych w rejonie ul. Ogórkowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/3363/Oś/23
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis Warszawa, 2023.10.23KOA/3363/Os/23  INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Kolegium z 05.09.2023 r. sygn. KO A 3363/Os/23 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.05.2023 r. znak: GOŚ.6220.3.2020 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu na rzece Bzurze na terenie miasta Sochaczew.  
Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/3363/Oś/23
Rodzaj dokumentu przekazanie skargi
Opis Warszawa, 2023.11.28KO A 3363/Os/23  INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia, że została wniesiona następna skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Kolegium z 05.09.2023 r. sygn. KO A 3363/Os/23 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10.05.2023 r. znak: GOŚ.6220.3.2020 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu na rzece Bzurze na terenie miasta Sochaczew.  aa
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/6456/Ar/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/6456/Ar/22
Znak pisma KOC/6456/Ar/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r. KOC/6456/Ar/22 INFORMACJA o wydaniu decyzji             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że decyzją z dnia  21 listopada 2023 r. nr KOC/6456/Ar/23 po rozpatrzeniu odwołania od decyzji z dnia 14 października 2022 r. nr 36/P/2022 znak: UD-XI-WAB-U.6733.17.2022.JMA(15.JMA) Zarządu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na montażu masztu z prefabrykowanej kratownicy aluminiowej o podstawie 1 m x 1 m i wysokości max 10 m dla potrzeb instalacji anten do szerokopasmowego Internetu radiowego w paśmie ogólnodostępnym 2,4 GHz na stropodachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (w ramach procedury legalizacyjnej PINB dla m.st. Warszawy), na terenie działki ew. nr 22 z obr. 2-09-01 położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 14 w m.st. Warszawie - Dzielnica Ursus, utrzymało w mocy zaskarżoną organu I instancji.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOC/257/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOC/257/Oś/23
Znak pisma KOC/257/Oś/23
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis Warszawa,  dn. 06 .11.2023 r. KOC/257/OŚ/23INFORMACJAo wydaniu postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) - postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 roku, sygn. akt: KOC/257/OŚ/23, którym stwierdzono niedopuszczalność odwołań od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 755/OŚ/2022 z dnia 22.12.2022 r. znak OŚ-IV-UII.6220.91.2022.EKO:1. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 119/3 obręb 2-09-09 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. garażu i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, którego inwestorem jest spółka Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (pkt I),2. określającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/257/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/257/Oś/23
Znak pisma KOC/257/Oś/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa,   dn. 06.11.2023 r. KOC/257/OŚ/23 INFORMACJA  o wydaniu decyzjiSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) - decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 roku, sygn. akt: KOC/257/OŚ/23, którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 755/OŚ/2022 z dnia 22.12.2022 r. znak OŚ-IV-UII.6220.91.2022.EKO:1. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 119/3 obręb 2-09-09 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. garażu i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, którego inwestorem jest spółka Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Projekt 7 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (pkt I),2. określającą istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji
Znak pisma KOA/2405/Ar/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 7 listopada 2023 r. KOA/2405/Ar/23 INFORMACJA o wydaniu decyzji             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że decyzją z dnia 7 listopada 2023 r., znak: KOA/2405/Ar/23, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 marca 2023 r., Nr 1/2023, znak: ZP.6733.2.2023, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie słupowej sieci transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr ew. 69/1 i 104 w obrębie Sapy, gm. Puszcza Mariańska, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.