W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku

I. Zagadnienia ogólne

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. jedn. Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 856 z p. zm.) oraz rozporządzenia wydane na podstawie delegacji ustawowej.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach, szczególnie dotyczy to ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. 2004 Nr 261 poz. 2603 z p. zm.).

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. 2003, Nr 198, poz. 1925), miasto stołeczne Warszawę na prawach powiatu oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

II. Obsada kadrowa Kolegium na koniec 2005 r.

Kolegium składało się z 43 członków : 27 etatowych ( w tym dwie osoby na ? etatu) i 16 pozaetatowych.


Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 24

wyższe administracyjne: 3W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 7
- referendarza : 17

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 13

wyższe administracyjne:1

wyższe inne :

Chemia - 1 osoba

Historia Sztuki - 1 osoba

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 3
- referendarza : 8


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie nie otrzymało w roku objętym sprawozdaniem dodatkowych etatów. Jeden członek pozaetatowy został powołany na członka etatowego na miejsce członka etatowego, który został powołany na członka pozaetatowego. W grudniu 2005r. zakończyły się kadencje pięciu członków pozaetatowych.

W październiku odbył się konkurs na członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w wyniku którego Zgromadzenie Ogólne w dniu 20 grudnia 2005 r. zaopiniowało pozytywnie 18 kandydatów na pozaetatowych członków kolegium.

W ciągu 2005 r. dwóch członków etatowych uzyskało tytuł radcy prawnego, jeden z członek pozaetatowy zdał egzamin adwokacki.


B. Biuro Kolegium składa się z 33 osób, w tym część pracowników technicznych jest związana z obsługą budynku.


III. Lokal i wyposażenie Kolegium


Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie mieści się w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 35, w budynku należącym do lokalowego zasobu Miasta Warszawa. Zakończyło się postępowanie przed Sądem Apelacyjnym, dotyczące spraw związanych ze zwrotem nieruchomości, na której stoi budynek oraz budynku następcom prawnym dawnych właścicieli. Obecnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi rozpoznaje odwołanie od decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z 2000 r. dotyczące tej sprawy.

Obecna siedziba Kolegium (samodzielny budynek o powierzchni użytkowej 661 m 2) jest zbyt ciasna do prawidłowego wykonywania zadań ustawowych, nie ma możliwości urządzenia wystarczającej liczby stanowisk pracy dla pracowników - zarówno merytorycznych jak i biurowych - wszystkie pomieszczenia, również pomocnicze, wykorzystane są ponad miarę. Ogromny wpływ spraw w ostatnich latach spowodował również rozrastanie się archiwum Kolegium. W roku 2005 prowadzone były poszukiwania nowej siedziby Kolegium, obecnie trwają rozmowy na ten temat.


W roku sprawozdawczym Kolegium dokonało zakupu sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (30) wraz z oprogramowaniem oraz systemu informacji prawnej LEX. Zakup tego sprzętu dał sprawozdawcom możliwość pracy i korzystania z baz aktów prawnych bez ograniczeń, które narzuca ciasny lokal.

Pozostały sprzęt biurowy Kolegium, zwłaszcza kserokopiarki, poddawany jest nadmiernym obciążeniom, z uwagi na wzrastające zadania, zużywa się bardzo szybko i wymaga licznych i kosztownych napraw. Sukcesywnie będzie wymagał wymiany.

W 2005r. wymieniono częściowo zużyte i zniszczone meble biurowe, przede wszystkim w kancelariach i w biurze podawczym.


IV. Statystyka spraw

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 17 303

 • w tym spraw :

 • 1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją - 4 526

 • 2) wpływ spraw w roku objętym informacją - 12 777

 • 3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa - 248


Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :


Liczba spraw administracyjnych - 10 619

z 2005 r. 8 551

z lat poprzednich 2 068


Lp.

Określenie rodzaju sprawy

Liczba spraw


%

do liczby ogółem

Liczba spraw z 2005 r.

Liczba spraw z lat poprzednich

1.

objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej ( dot. podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej itd.)

1 213

11,4

951

262

2.

działalności gospodarczej

16

0,2

14

2

3.

zagospodarowania przestrzennego

2 271

21,4

1 831

440

4.

pomocy społecznej

1 658

15,6

1 493

165

5.

dodatków mieszkaniowych

629

5,9

576

53

6.

gospodarki nieruchomościami ,

w tym :

 • scalenia

 • grunty warszawskie

 • odszkodowania

2 326


9

783

92

21,9


0,1

7,4

0,9

1 649


8

504

65

677


1

279

27

7.

ochrony środowiska i ochrony przyrody

388

3,7

279

109

8.

odpadów

38

0,4

29

9

9.

prawa wodnego

56

0,5

36

20

10.

rolnictwa i leśnictwa

59

0,6

46

13

11.

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i in. koncesji


688


6,5


572


116

12.

ruchu drogowego

285

2,7

245

40

13.

dróg publicznych

563

5,3

440

123

14.

dostępu do informacji publicznej

125

1,2

116

9

15.

egzekucji administracyjnej

33

0,3

21

12

16.

inne, pozostałe

203

1,9

176

27

17.

stypendia szkolne

77

0,7

77
Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 5 653 z 2005 r : 3 329

z lat poprzednich: 2 324

3. Sprawy niepodlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
1031
Uwaga:

Dla celów niniejszego sprawozdania za sprawy nowozarejestrowane uważa się także:

 • wyłączenie członka kolegium lub organu,

 • skargę na bezczynność organu,

 • odmowa udostępnienia akt w trybie art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Ordynacji podatkowej,

 • podjęcie zawieszonego postępowania i wydane w tym trybie rozstrzygnięcie,

 • załatwienie sprawy określonej w art. 64, 65, 66 oraz art. 129 Kpa,

 • załatwienie sprawy określonej w art. 169, 170, 171 oraz art. 223 Ordynacji podatkowej,

 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 Kpa oraz art. 221 Ordynacji podatkowej),

 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

 • sprawę wszczętą w związku z art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (publ. Dz.U.2002, Nr153, poz.1270).

Liczba rozstrzygnięć administracyjnych KolegiumA. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją - 7 558


Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku - 3 061

w tym z 2005 r.: 2 619

z lat poprzednich: 442


Sposób rozstrzygnięcia:

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

sprawy rozstrzygnięte w formie decyzji i postanowień w sposób pozwalający na ocenę prawidłowości orzeczenia organu I instancji w tym :

- decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej) - w tym w trybie art. 127 kpa


- decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej)- w tym w trybie art. 127 kpa


- decyzje uchylające decyzje organu I instancji w całości i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia, jeżeli decyzja I instancji została wydana z naruszeniem przepisów art. 240 lub 247 Ordynacji podatkowej (art. 233 § 1 pkt 2b Ordynacji podatkowej)


- decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej)


- decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych ( art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


- decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa ( art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


56212607
485
21221214
282


2.

sprawy rozstrzygnięte w inny sposób,

w tym :

- stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania ( art. 134 Kpa oraz art. 228 Ordynacji podatkowej)


- zawieszenie postępowania ( art. 97 i 98 Kpa oraz art. 201 i 204 Ordynacji podatkowej)


-umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej)


- odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Ordynacji podatkowej)


- odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Ordynacji podatkowej)


- decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 ordynacji podatkowej)


739


423112142162917

3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu

304

VI. Liczba orzeczeń w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste, ogółem - 3 442

w tym z roku 2005 1 596

z lat poprzednich 1 846

A. Charakterystyka orzeczeń :

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Liczba spraw

1.

oddalenie wniosku

2566

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w mniejszej wysokości i ustalenie opłaty

348

3.

ugoda

219

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

149

5.

umorzenie postępowania - z przyczyn innych niż po zawarciu ugody

5

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

86

7.

inne rozstrzygnięcia

69


B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium - 384

C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium - 2241

Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
do Wojewódzkiego S
ądu Administracyjnego, ogółem - 1004

wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu - 13,53 %


VIII. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ogółem - 52

IX. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post
ępowaniu przed sądami administracyjnymi ogółem - 30

X. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny,
ogółem /* - 1 760

A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na decyzje (postanowienia) Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

367

2.

oddalenie skargi

476

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

331

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

21

5.

umorzenie postępowania

125

6.

inne (postanowienia niemerytoryczne)

432

B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

29

2.

oddalenie skargi

3

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

8

4.

umorzenie postępowania

24

/* w tym punkcie ujęte zostały łącznie wszystkie skargi rozpatrzone przez WSA w roku objętym informacją,
bez względu na to, kiedy skarga została złożona do Sądu


Liczba skarg kasacyjnych na wyroki WSA wniesionych przez Kolegium do

  1. Naczelnego Sądu Administracyjnego : 27


Rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku ze sprawami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w roku 2005.Lp

Sposób załatwienia skargi

Liczbaoddalenie zażalenia

102inne formalne

18

Formalne orzeczenia NSA razem

120oddala skargę kasacyjną SKO

7oddala skargę kasacyjną organu

4oddala skargę kasacyjną strony

46uchyla orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

30uchyla wyrok WSA i decyzje SKO

8uchyla wyrok WSA i oddala skargę

1wskazuje organ właściwy

9

Merytoryczne orzeczenia NSA razem

105XII. Informacje dodatkowe


Analiza statystyczna w roku 2005 wskazuje na znaczny wzrost wpływu spraw w 2005r. w stosunku do roku ubiegłego - ok. 20%. Stan taki to stała tendencja utrzymująca się od lat. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w 2005 r. zanotowało po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii wpływ ponad 12 000 spraw z roku bieżącego.

Podobnie jak w roku ubiegłym zwiększył się więc wpływ spraw do referatów aktywnie orzekających etatowych członków - z poprzednich 320 do ok. 450 spraw rocznie przypadających na jednego sprawozdawcę. Taki wpływ siłą rzeczy musiał powodować wydłużenie terminów załatwiania spraw z przyczyn niezależnych od Kolegium.

Z porównania kosztów działalności Kolegium w stosunku do ilości spraw do załatwienia w 2005r. koszt całkowity jednej sprawy wynosił ok. 295 zł. po odliczeniu wydatków majątkowych i bez uwzględniania odpowiedzi na skargę do WSA (1004) oraz skarg kasacyjnych (27).


Na szczególną uwagę zasługuje dalsze zwiększenie liczby spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Do ponad 2000 wniosków złożonych w grudniu 2004 r. dołączyły się nowe - w 2005 r. w liczbie 3329! W tej sytuacji Kolegium otrzymało do rozpoznania w roku objętym sprawozdaniem ponad pięć i pół tysiąca spraw z tego zakresu, rozpatrywanych na jawnych rozprawach z udziałem stron postępowania. Na podkreślenie zasługuje więc fakt rozpoznania w 2005 r. aż 3442 wniosków, co jednak nie zmniejszyło zaległości - podobnie jak w roku ubiegłym pozostało do rozpatrzenia ponad 2000 spraw. Warto tu zwrócić uwagę na zmniejszającą się liczbę ugód zawieranych między stronami, co wynika z reguły z braku woli władz samorządowych Warszawy.

Udział spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste wynoszący w 2004 roku 25% wzrósł do 28 % w roku objętym sprawozdaniem. Jest to specyfika warszawskiego Kolegium, powodująca znacznie większe, niż gdzie indziej organizacyjne i techniczne obciążenia instytucji, wynikające z konieczności przeprowadzenia kilku tysięcy jawnych rozpraw.Orzecznictwo


Odwołania od decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p. zm.) stanowią znaczną część (21 % - o ok. 400 więcej niż w ub. roku) spraw załatwianych przez Kolegium. Przeważająca część miast i gmin należących do właściwości SKO w Warszawie, w tym miasto Warszawa, nie ma aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym wydawane są decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Praktyka orzekania przed Kolegium wskazuje na poważne trudności, z jakimi borykają się organy I instancji przy wydawaniu tych decyzji, co skutkuje częstymi uchyleniami i przekazaniem spraw do ponownego rozpoznania. Orzecznictwo sądowe, w tym zakresie, również dopiero się kształtuje.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie rozpatruje także liczne sprawy z zakresu zmieniającej się ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, ok. 16 %,. Nieustanne zmiany w ustawach z tej dziedziny także powodują poważne trudności interpretacyjne.

W dalszym ciągu specyfiką warszawskiego Kolegium pozostają sprawy z zakresu gruntów warszawskich, stanowiące ok. 7,5 % wpływu. Są to zawsze sprawy skomplikowane, obejmujące dokumentację z lat kilkudziesięciu, postępowania trwają wiele miesięcy, często również ze względu na konieczność ustalenia wszystkich stron postępowania. Ponadto w tym zakresie zmienia się także, wydawałoby się ugruntowana już, linia orzecznicza sądów administracyjnych.


Liczba skarg wnoszonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w stosunku do ubiegłego roku zmalała do 1004, co stanowi około 13,5 % wydawanych orzeczeń.

W 2005r. wpłynęło 1760 orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z czego ok. 950 miało charakter formalny. Stosunek pozytywnych orzeczeń do negatywnych wynosi 72, 5%. W 2005r. Kolegium wniosło 27 kasacji, których do końca 2005 r. jeszcze nie rozpatrywano.


Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są szczególnie uważnie analizowane przez sprawozdawców, ponieważ wpływają na orzecznictwo zarówno pierwszej instancji sądowej jak i organów obydwu administracji.


W 2005 roku członkowie etatowi Kolegium brali udział w szkoleniach organizowanych przez inne kolegia oraz KRSKO, m. in. na tematy podatków lokalnych, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa ochrony środowiska.Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Warszawie


Bożena Zembska-SawickaWarszawa, 16 lutego 2006 r.

Powiadom znajomego