W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

I. Zagadnienia ogólne

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane na podstawie delegacji ustawowej. W czasie roku 2004 trwały sejmowe prace nad zmianami w tej ustawie.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach, szczególnie dotyczy to ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. 2004 Nr 261 poz.2603).

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem, miasto stołeczne Warszawę oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski wraz z gminami objętymi tym obszarem, a także Województwo Mazowieckie w przypadku orzeczeń wydawanych przez organy samorządu województwa.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

Rok 2004 był pierwszym rokiem działania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, sytuacja ta wpłynęła również na liczne aspekty działania kolegiów, zarówno proceduralne jak i finansowe. Kwestie te zostaną szczegółowo omówione w dalszej części Informacji.

W roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Obsada kadrowa Kolegium na koniec 2004 r.

A.
A.
A.
O. Kolegium składało się z 48 członków : 26 etatowych i 22 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :
 • wyższe prawnicze : 23
 • wyższe administracyjne: 3
W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 • sędziego administracyjnego : 4
 • referendarza : 17
Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :
 • wyższe prawnicze : 17
 • wyższe administracyjne:1
wyższe inne :
 • Geodezja i kartografia - 1 osoba
 • Chemia - 1 osoba 
 • Ekonomia społ. - 1 osoba 
 • Historia sztuki - 1 osoba
W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 • sędziego administracyjnego : 3
 • referendarza : 11
Po kilkunastu latach pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie dotychczasowy prezes, Leszek Kamiński, został 17 sierpnia 2004 4. powołany na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ogłoszony został konkurs na prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 12 października 2004 r. na stanowisko Prezesa Bożenę Zembską-Sawicką, etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie nie otrzymało w roku objętym sprawozdaniem dodatkowych etatów, nastąpiło natomiast zakończenie kadencji niektórych pozaetatowych członków Kolegium. Poza poprzednim prezesem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odeszło także dwóch innych etatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie - jeden na stanowisko sędziego i jeden na stanowisko asesora. We wrześniu odbył się wiec konkurs na członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w wyniku którego Zgromadzenie Ogólne zaopiniowało pozytywnie kandydatów na 3 etatowych i 6 pozaetatowych członków Kolegium. Członkowie etatowi zostali powołani z dniem 1 listopada i 18 października, zaś pozaetatowi z dniem 20 października. Zaopiniowano również pozytywnie - warunkowo - kandydaturę jednego z pozaetatowych członków Kolegium na członka etatowego w związku ze zgłoszonym przez KRSKO w Ministerstwie Gospodarki i Pracy zapotrzebowaniem na etat orzeczniczy. Etat ten jednak nie został przyznany.

B. Biuro Kolegium składa się z 34 osób, w tym 8 pracowników technicznych zatrudnionych przy obsłudze budynku.

III. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie mieści się w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 35, w budynku należącym do lokalowego zasobu Miasta Warszawa. Trwa obecnie postępowanie przed Sądem Apelacyjnym, dotyczące spraw związanych ze zwrotem nieruchomości, na której stoi budynek oraz budynku następcom prawnym dawnych właścicieli. Kolegium opłaca wszystkie świadczenia związane z zajmowaną siedzibą.

W roku sprawozdawczym Kolegium otrzymało środki na zakup nowego samochodu służbowego w miejsce wyeksploatowanego Opla Astra (rocznik 1995). W trybie zapytania o cenę został zakupiony samochód Mitsubishi Spite Star Family, który, podobnie jak poprzedni, służy przede wszystkim do rozwożenia poczty do urzędów w obrębie Warszawy oraz zaopatrywania Kolegium w materiały biurowe i inne środki.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny (komputery) jest nadal wysoce niezadowalający. Sprzęt techniczny (kserokopiarki i drukarki), a zwłaszcza komputerowy jest wyeksploatowany, pomimo dokonanych w ciągu roku napraw, uzupełnień i usprawnień. Z posiadanych środków w maju zakupiono nową kserokopiarkę „Xerox CopyCenter C 35”.

IV. Statystyka spraw

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 13 738 w tym spraw :
 1.  pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją - 2 829
 2. wpływ spraw w roku objętym informacją. - 10 909
 3. w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa - 180
Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :

Liczba spraw administracyjnych - 9 260
 • z 2004 r. 7 597
 • z lat poprzednich 1 663


Lp.

Określenie rodzaju sprawy

Liczba spraw


%

do liczby ogółem

Liczba spraw z 2004 r.

Liczba spraw z lat poprzednich

1.

objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej ( dot. podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej itd.)

1434

15,5

1 128

306

2.

działalności gospodarczej

23

0,2

20

3

3.

zagospodarowania przestrzennego

1 775

19,2

1 518

257

4.

pomocy społecznej

1412

15,3

1 312

100

5.

dodatków mieszkaniowych

499

5,4

457

42

6.

gospodarki nieruchomościami ,

w tym :

 • scalenia 5

 • grunty warszawskie 612

 • odszkodowania 88

2 242
24,2


,


1 676
566
7.

ochrony środowiska i ochrony przyrody

313

3,4

257

56

8.

odpadów

31

0,3

27

4

9.

prawa wodnego

51

0,6

41

10

10.

rolnictwa i leśnictwa

48

0,5

35

13

11.

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i in. koncesji


476


5,1


426


50

12.

ruchu drogowego

191

2,1

153

38

13.

dróg publicznych

556

6,0

377

179

14.

dostępu do informacji publicznej

57

0,6

57

0

15.

egzekucji administracyjnej

15

0,2

15

0

16.

inne, pozostałe

137

1,5

98

39


Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 3 667
 • z 2004 r : 2 501
 • z lat poprzednich: 1 166
3. Sprawy niepodlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Kpa. - 811

Uwaga:
Dla celów niniejszego sprawozdania za sprawy nowozarejestrowane uważa się także:


 • wyłączenie członka kolegium lub organu,
 • skargę na bezczynność organu,
 •  odmowa udostępnienia akt w trybie art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Ordynacji podatkowej,
 •  podjęcie zawieszonego postępowania i wydane w tym trybie rozstrzygnięcie,
 • załatwienie sprawy określonej w art. 64, 65, 66 oraz art. 129 Kpa,
 • załatwienie sprawy określonej w art. 169, 170, 171 oraz art. 223 Ordynacji podatkowej,
 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 Kpa oraz art. 221 Ordynacji podatkowej),
 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
 • sprawę wszczętą w związku z art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (publ. Dz.U.2002, Nr153, poz.1270).
V. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją -7120
Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku - 2140
 • z 2004 r.: 1849
 • z lat poprzednich: 291
Sposób rozstrzygnięcia:

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

sprawy rozstrzygnięte w formie decyzji i postanowień w sposób pozwalający na ocenę prawidłowości orzeczenia organu I instancji w tym :

- decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)


- decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej)


- decyzje uchylające decyzje organu I instancji w całości i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia, jeżeli decyzja I instancji została wydana z naruszeniem przepisów art. 240 lub 247 Ordynacji podatkowej (art. 233 § 1 pkt 2b Ordynacji podatkowej)


- decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej)


- decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych (art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


- decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


68572354
462
38206517
161


2.

sprawy rozstrzygnięte w inny sposób, w tym :

- stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania ( art. 134 Kpa oraz art. 228 Ordynacji podatkowej)


- zawieszenie postępowania ( art. 97 i 98 Kpa oraz art. 201 i 204 Ordynacji podatkowej)


-umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej)


- odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Ordynacji podatkowej)


- odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Ordynacji podatkowej)


- decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 ordynacji podatkowej)
393126227


22


64
22


3.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu

263


Liczba orzeczeń w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste, ogółem -1458
 • w tym z roku 2004 636
 • z lat poprzednich 822

A. Charakterystyka orzeczeń :

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Liczba spraw

1.

oddalenie wniosku

868

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w mniejszej wysokości i ustalenie opłaty

137

3.

ugoda

143

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

95

5.

umorzenie postępowania - z przyczyn innych niż po zawarciu ugody

0

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

176

7.

inne rozstrzygnięcia

39B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium - 428

Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium - 2209

Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ogółem - 1308

wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu - 18,4 %

VIII. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ogółem - 44

IX. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ogółem - 55

X. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, ogółem /* - 1 513


A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na decyzje (postanowienia) Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

227

2.

oddalenie skargi

435

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

284

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

13

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia6.

umorzenie postępowania

153

7.

inne (postanowienia niemerytoryczne)

380


B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

10

2.

oddalenie skargi3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

11

4.

umorzenie postępowania

24


/* w tym punkcie ujęte zostały łącznie wszystkie skargi rozpatrzone przez WSA w roku objętym informacją, bez względu na to, kiedy skarga została złożona do Sądu, oraz orzeczenia NSA z 2003 r., które dotarły do Kolegium w 2004 r..

XI. Liczba skarg kasacyjnych na wyroki WSA wniesionych przez Kolegium do Naczelnego Sądu Administracyjnego: 12

XII. Informacje dodatkowe

Rok 2004 przyniósł Kolegium kolejne istotne zmiany personalne.

Po trzynastu latach pracy i niespełna dwóch kadencjach pełnienia funkcji prezesa Kolegium, na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został powołany w dniu 17 sierpnia Leszek Kamiński.

W wyniku postępowania konkursowego Prezes Rady Ministrów mianował na to stanowisko Bożenę Zembską-Sawicką, etatowego członka warszawskiego Kolegium. Mianowanie to nastąpiło z dniem 12 października, toteż przez dwa miesiące Kolegium kierował Wiceprezes Andrzej Grysiński.

Spośród etatowych członków Kolegium na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powołano także Tadeusza Nowaka, zaś Jakub Linkowski został asesorem w warszawskim WSA.

Wygasła także kadencja 3 członków pozaetatowcyh.

Rozpisany we wrześniu konkurs umożliwił wprawdzie uzupełnienie stanu osobowego członków Kolegium, jednak przez ostatnie dwa miesiące roku nowi członkowie - tak etatowi jak pozaetatowi - szkolili się i uczyli stosowanych w Kolegium procedur. Z tego względu przez sporą część roku, podobnie jak w 2003 r., Kolegium pracowało w niepełnym składzie, co spowodowało większe obciążenie pozostałych sprawozdawców wpływającymi sprawami, jak też dodatkowo opieką nad nowomianowanymi członkami Kolegium.

Liczbowe wyniki pracy Kolegium w roku 2004 wykazują znaczący wzrost wpływu spraw. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w 2004 r. zanotowało po raz pierwszy w historii wpływ ponad 10 000 spraw z roku bieżącego.

Wpływ taki daje ok. 850 spraw miesięcznie, z czego do referatów 24 aktywnie orzekających etatowych członków Kolegium wpływało średnio 740 spraw. Zatem na każdego członka etatowego przypadło średnio ponad 320 spraw - czyli miesięcznie - ok. 30.

Specyfiką warszawską jest, od lat, większa niż w innych Kolegiach liczba wniosków z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Ogromna większość gruntów warszawskich to grunty tzw. dekretowe, czyli będące własnością gminy lub Skarbu Państwa na których ustanowione jest użytkowanie wieczyste, także w ułamkowej części w przypadku tzw. blokowisk, zaś przekształcenie w prawo własności - przy obecnych przepisach - możliwe jest tylko w niewielkiej części. Natomiast aktualizacje wartości gruntów przeprowadzane są dość systematycznie i w szerokim zakresie.

Dane z informacji o działalności innych kolegiów za rok 2003 wskazują, że spraw aktualizacyjnych było średnio ok. 6 % wpływu ogólnego. W Kolegium warszawskim wpływ ten w roku 2003 był dwudziestoprocentowy, zaś w 2004 wzrósł do 25% (2501 wniosków), z czego około tysiąca wpłynęło w listopadzie i grudniu, organy bowiem dążą do doręczenia wypowiedzeń przed końcem roku. Wnioski te wymagają ogromnego zaangażowania technicznego i osobowego, ponieważ każdy z nich rozpoznany musi być podczas rozprawy z udziałem stron. Kolegium w ciągu bieżącego roku powinno przeprowadzić więc ponad trzy tysiące rozpraw, a ponieważ podczas jednej sesji możliwe jest rozpoznanie od 15 do 20 spraw, będzie trzeba przeprowadzić ponad sto pięćdziesiąt posiedzeń z udziałem składów orzekających i protokolantów.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie weszło w rok 2005 z zaległością z roku 2004 i poprzednich wynoszącą 2209 nierozpatrzonych wniosków aktualizacyjnych, przy czym rozmiar tej zaległości w najmniejszym nawet stopniu nie zależał od Kolegium. Ten ogromny wpływ siłą rzeczy spowalnia załatwianie spraw administracyjnych, w których istnieje ustawowy termin ich załatwienia.

Członkowie orzekający muszą załatwiać zarówno sprawy z bieżącego wpływu, jak zaległe z lat ubiegłych. Dawało to w sumie ponad 40 spraw miesięcznie do załatwienia na jedną osobę orzekającą.

Sprawy orzecznicze

Pod względem orzeczniczym w 2004r., dla Kolegium największe znaczenie miały dwa fakty: wejście Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. oraz - wejście w życie (również 1 maja) nowych regulacji w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Aby zapoznać członków Kolegium z zasadami prawa i orzecznictwa unijnego, kolegium warszawskie zorganizowało dla wszystkich swoich członków obowiązkowe trzydniowe szkolenie o charakterze seminaryjnym. Szkolenie to prowadził specjalizujący się w tych zagadnieniach pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Aleksander Cieśliński.

Natomiast nowa ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych, a zwłaszcza ta ostatnia, ze względu na jakość legislacji, były przyczyną wielu trudności.

Specjalnie dla samorządowych kolegiów odwoławczych, szkolenie dotyczące problemów orzeczniczych przy stosowaniu ustawy o świadczeniach rodzinnych zorganizowało Ministerstwo Polityki Społecznej. Podczas tej konferencji okazało się, że wykładnia stosowana przez orzekających członków kolegiów różni się w wielu sprawach (nb. zwykle na korzyść stron) od interpretacji stosowanej przez pracowników Ministerstwa, z której to wykładni, z kolei, korzystają pracownicy gmin i ośrodków pomocy społecznej wydający decyzje administracyjne. Jedynie nieznaczną część spornych kwestii usunęła wrześniowa nowelizacja. Kolegium warszawskie zwykło sprawy z tego zakresu traktować priorytetowo, jednak wobec problemów w interpretacji przepisów załatwianie tych spraw nie jest tak płynne jak dawniej.

Jak co roku prezes i członkowie etatowi Kolegium brali udział w szkoleniach organizowanych przez inne kolegia, KRSKO oraz inne instytucje także na temat podatków lokalnych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i ustawy o opłacie skarbowej.

Spośród miast i gmin, które załatwiają sprawy pozostające w kompetencji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie do wyjątków należą takie, którym udało się opracować plany zagospodarowania choćby dla części terenów. Liczba spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uległa wprawdzie liczbowo niewielkiemu zmniejszeniu, ale są to obecnie sprawy wynikające przeprowadzenia znacznie bardziej szczegółowego i wnikliwego postępowania przez organy administracji (konieczność dokonania i oceny analizy terenu, problematyka „dobrego sąsiedztwa”). Ponadto całkowita systemowa odmienność aktualnych uregulowań powoduje, że bezużyteczne stało się bogate i ustabilizowane orzecznictwo odnoszące się do ustawy poprzedniej.

Rok 2004 był pierwszym rokiem działania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, a zatem również nowych doświadczeń dla Kolegium.

Wzrosła (z 869 do 1308) liczba wnoszonych skarg - zwłaszcza w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wpływ był ogromny (ponad 500), co wynikało z nałożenia się dwóch trybów przekazywania skarg - nowego, za pośrednictwem Kolegium i dawnego - poprzedzonego wstępną oceną Sądu. W drugiej połowie roku sytuacja unormowała się i zaskarżanych było średnio ok. 80 - 90 spraw miesięcznie, co nadal stanowi około 10-12% wydawanych orzeczeń.

Orzecznictwo sądowe w tym roku zmieniło się w stosunku do lat poprzednich w tym także pojawia się nierzadko niespójność wydawanych wyroków z przyjętą i ugruntowaną dotychczasową linią orzeczniczą dawnego NSA.

Kolegia otrzymały możliwość stosowania ważnego instrumentu, jakim są kasacje, z drugiej strony jednak utraciły możliwość zadawania pytań prawnych, wobec tego rzeczywiste wskazówki interpretacyjne i wykładnię można znaleźć jedynie w orzecznictwie kasacyjnym nowego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nowe postępowanie sądowoadministracyjne zaowocowało większą aktywnością członków Kolegium, którzy częściej niż poprzednio uczestniczą w rozprawach przed WSA i NSA.

Kolegium jest obciążane kosztami sądowymi nie tylko w przypadku spraw przegranych, ale także w przypadku wnoszenia kasacji.

Liczba wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które wpłynęły do Kolegium w ciągu roku, zwiększona znacznie w roku 2003, w 2004 wzrosła już nieznacznie (ok. 15%).

Sąd pierwszej instancji oceniał rozstrzygnięcia Kolegium nieznacznie łagodniej niż w roku poprzednim (435 skarg oddalonych w stosunku do ubiegłorocznych 352; 297 wyroków negatywnych w stosunku do 291 w roku ubiegłym). Na uwagę zasługuje niemal dwukrotne zwiększenie liczby rozstrzygnięć formalnych (z 414 do 770), co jest zapewne wynikiem zmiany trybu zaskarżania jak i wzrostu wysokości opłat sądowych.

Prezes
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie
Bożena Zembska-Sawicka
Warszawa, 11 marca 2005 r.

Powiadom znajomego