W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

 • CZĘŚĆ I • 1. Zagadnienia ogólnePodstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (dalej Kolegium) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako - Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako - Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : miasto stołeczne Warszawę na prawach powiatu oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.


Obsada kadrowa Kolegium (na 31 grudnia 2006 r.)


A. W skład Kolegium wchodzi 27 członków etatowych i 17 członków pozaetatowych, razem 44 członków kolegium.


Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze

24

wyższe administracyjne 3w tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 7, - referendarza : 17

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze : 12

wyższe administracyjne 1

wyższe inne :

[Ramka1]

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 3, - referendarza : 8


B. W skład Biura Kolegium wchodzi 31 osób, w tym 5 pracowników technicznych - związanych z obsługą budynku.


3. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie mieści się w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 35, w budynku należącym do lokalowego zasobu Miasta Warszawa. Zakończyły się już postępowania dotyczące spraw związanych ze zwrotem przedmiotowej nieruchomości, na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli. Kolegium zawarło umowę najmu na dotychczasowych zasadach do 2008 roku.

Obecna siedziba Kolegium (samodzielny budynek o powierzchni użytkowej 661 m 2) jest zbyt ciasna do prawidłowego wykonywania zadań ustawowych, nie ma możliwości urządzenia wystarczającej liczby stanowisk pracy dla pracowników - zarówno merytorycznych jak i biurowych - wszystkie pomieszczenia, również pomocnicze, wykorzystane są ponad miarę. Ogromny wpływ spraw w ostatnich latach spowodował również rozrastanie się archiwum Kolegium. Już w roku 2005 prowadzone były poszukiwania nowej siedziby Kolegium, obecnie także trwają rozmowy na ten temat.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy, elektroniczny (komputery) i sieć wewnętrzną, na czas obecny, ocenić można jako zadowalający.


 • CZĘŚĆ II


 • 1. Statystyka spraw


A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 18 344

w tym spraw :

 • 1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /- 4 982

 • 2) wpływ spraw w roku objętym informacją. - 13 362

 • 3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa - 190B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :


. Liczba spraw administracyjnych - 14 184

Lp.

Określenie rodzaju sprawy ? patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

14 184

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

1340

2.

działalność gospodarcza

20

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

2634

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

3233

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne, dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy

3628

6.

ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek

701

7.

prawo wodne

73

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

88

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

621

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

1313

11.

prawo górnicze i geologiczne

7

12.

egzekucja administracyjna

20

13.

inne, pozostałe

506


Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 4160Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z p.zm. - dalej jako Popsa) - 21Sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa. - 1322

 • 2. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

 • A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją/ - 10812

  Lp.

  Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

  Liczba rozstrzygnięć

  1

  akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /
  - sposób rozstrzygnięcia patrz ? pkt C ppkt 1

  6867

  2

  akty wydane przez kolegium jako organ I instancji /
  - sposób rozstrzygnięcia patrz ? pkt C ppkt 2

  839

  3

  postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, w tym :
  uznające zażalenia za uzasadnione

  302

  4

  inne postanowienia /
  58, 59, 25, 149p1, 111,113

  228

  5

  sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w formie decyzji lub postanowień (np. art. 64 § 2 Kpa) oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

  122  pozostałe (skargi do WSA, art. 129 kpa)

  2329


  B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku/ - 3372


  C. Sposób rozstrzygnięcia:


  Lp.

  Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

  Liczba spraw

  6

  decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /

  2659

  7

  decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7

  579

  8

  decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7

  2834

  9

  umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7

  237

  10

  inne ( np. art. 97 § 1 i art. 98 Kpa oraz art. 134 Kpa, 201, 228 OP)

  558

  11

  odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Op, ) /8

  13

  12

  odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /

  62

  13

  decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8

  11

  14

  decyzje wydane po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tj. odmowa stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Op) /8

  416

  15

  inne ( np. postanowienia wydane na mocy art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa );

  337

  16

  pozostałe: 105, 155, 160, 163, 54,

  125  10812


  Orzeczenia w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,


  A. Liczba orzeczeń ogółem - 3045


  Lp.

  Sposób załatwienia wniosków

  Liczba spraw


  1

  oddalenie wniosku

  2085

  2

  ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w innej wysokości i ustalenie opłaty

  297

  3

  ugoda

  38

  4

  stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

  173

  5

  umorzenie postępowania

  279

  6

  stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

  119

  7

  inne

  54  razem

  3045


  B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium - 407


  C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium/ - 1115

  CZĘŚĆ III

  1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
  do Wojewódzkiego S
  ądu Administracyjnego w Warszawie, ogółem - 1250

  • wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
   rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu - 11,56%

  2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , ogółem - 46

  3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
  w trybie art. 54 § 3 Popsa,
  ogółem - 21

  Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd
  Administracyjny w Warszawie,
  ogółem / - 1728
  w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat / :

  • 1993 - 3

  • 1995 - 1

  • 1996 - 1

  • 1997 - 4

  • 1998 - 4

  • 1999 - 13

  • 2000r. - 10

  • 2001r. - 24

  • 2002r. - 38

  • 2003r. - 120

  • 2004r. - 313

  • 2005r. - 899

  • 2006r. - 299  A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na orzeczenia Kolegium (1634) :

  Lp.

  Sposób załatwienia skarg

  Liczba spraw

  1.

  odrzucenie skargi

  321

  2.

  oddalenie skargi

  500

  3.

  uchylenie decyzji lub postanowienia

  282

  4.

  stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

  11

  5.

  stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia

  0

  6.

  umorzenie postępowania

  95

  7

  inne niemerytoryczne

  425

  B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium (95) :

  Lp.

  Sposób załatwienia skarg

  Liczba spraw

  1.

  odrzucenie skargi

  38

  2.

  oddalenie skargi

  7

  3.

  zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

  9

  4.

  umorzenie postępowania

  18

  5

  inne niemerytoryczne

  23

  • wskaźnik uchylonych orzeczeń SKO przez WSA w stosunku do wszystkich spraw rozpatrzonych przez WSA w danym roku / 17%

  Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem - 26


  Liczba skarg kasacyjnych wniesionych przez strony postępowania na orzeczenia WSA w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem - 128


  • wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
   rozstrzygnięć przez sąd w roku objętym informacją - 10 %


  7. Liczba skarg kasacyjnych rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, ogółem /10 - 115

  w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /11 :

  • 1998r. - 1

  • 2001r. - 2

  • 2002r. - 4

  • 2003r. - 33

  • 2004r. - 51

  • 2005r. - 23

  • 2006r. - 1

  A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA

  Lp.

  Sposób załatwienia skarg

  Liczba spraw

  1.

  odrzucenie skargi - art. 180 Popsa


  2.

  oddalenie skargi - art. 184 Popsa

  79

  3.

  uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji - art. 185 § 1 Popsa

  19

  4.

  uchylenie orzeczenia I instancji i orzeczenie przez sąd II instancji - art. 188 Popsa

  3

  5.

  uchylenie orzeczenia sądu I instancji i odrzucenie skargi - art.189 Popsa  6.

  uchylenie orzeczenia sądu I instancji i umorzenie postępowania - art.189 Popsa  7.

  inne merytoryczne ( uchylenie wyroku WSA i decyzji SKO, stwierdzenie przewlekłości WSA)

  9

  8.

  rozstrzyga spór o właściwość

  5  • Ponadto NSA wydał 141 niemerytorycznych orzeczeń w sprawach Kolegium, w tym

  • oddalił zażalenie - 92 razy;

  • umorzył postępowanie - 2 razy;

  • dokonał wykładni lub sprostowania wyroku - 6 razy

  • inne orzeczenia - 36.  • 8. Spory kompetencyjne

  • Kolegium w roku 2006 zwróciło się dwukrotnie o rozpoznanie sporu kompetencyjnego . NSA rozpoznał pięć sporów wniesionych w latach poprzednich.

  • CZĘŚĆ IV

  Informacje dodatkowe


  Analiza danych za rok 2006 również wskazuje na wzrost wpływu spraw administracyjnych w stosunku do roku poprzedniego - o ok. 2%. można więc uznać, ze wpływ spraw administracyjnych utrzymał się na tym samym poziomie. Natomiast o ok. 1/3 w stosunku do roku 2005 ( z 3329 do 2132) zmniejszył się wpływ wniosków w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Zmniejszenie to jest zwykłym zjawiskiem w roku wyborów samorządowych.


  Wpływ spraw do referatów aktywnie orzekających etatowych członków pozostał na niezmiennie bardzo wysokim poziomie ok. 400 spraw rocznie przypadających na jednego sprawozdawcę, co jest główną przyczyną nadmiernego wydłużenia terminów ich załatwiania.

  Pomimo tak dużego obciążenia sprawozdawców, na uwagę zasługuje fakt załatwienia w ciągu roku w sumie 72% spraw z bieżącego wpływu, w tym aż 68 % spraw aktualizacyjnych (w roku 2005 odpowiednio 63% do 46%).

  Bardzo duża liczba, szeroki zakres tematyczny spraw załatwianych w Kolegium i przede wszystkim konieczność przeciwdziałania obniżeniu poziomu jakości pracy wymusiły zmianę organizacji pracy w Kolegium. W trakcie roku objętego sprawozdaniem (po pierwszym kwartale) nastąpiła taka zmiana. Zarządzeniem Prezesa utworzone zostały trzy wydziały tematyczne, według wzoru podziału w sądach administracyjnych. Wyniki pracy zdają się wskazywać, że specjalizacja ma dobry wpływ na sprawność i tempo orzekania, za wcześnie natomiast na oceny oparte na orzecznictwie sądowym. Analiza taka zostanie przeprowadzona w sprawozdaniu za 2007r.  Orzecznictwo


  Niezmiennie poważne trudności przy orzekaniu powodują niejednoznaczne przepisy prawa. Powoduje to sytuacje w których Kolegium zamiast stosować przepisy prawa wprost, musi je interpretować nierzadko na podstawie niespójnego prawa. Szczególne trudności interpretacyjne mają sprawozdawcy w sprawach związanych z pomocą społeczną, zaliczkami alimentacyjnymi i świadczeniami rodzinnymi, także z powodu braku korelacji z przepisami prawa cywilnego w tym zakresie.


  Liczba skarg wnoszonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się do ok 11,5 % wydawanych orzeczeń.


  Podobna jak w roku ubiegłym jest liczba orzeczeń WSA - 1728, kasacji Kolegium wniosło 26.

  Orzecznictwo Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jest na bieżąco analizowane, omawiane w biuletynach wewnętrznych i udostępniane w sieci wewnętrznej Kolegium.  W dniach 8-9 czerwca 2006 r. odbyło się w Warszawie szkolenie dla członków orzekających kolegiów z całej Polski, zorganizowane przez warszawskie Kolegium. Zajęcia z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych prowadził sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prof. Nitecki, postępowania podatkowego - prof. Leonard Etel, zaś zagospodarowania przestrzennego - sędziowie Leszek Kamiński i Alicja Plucińska-Filipowicz. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony członków kolegiów, wzięła w nim udział także spora grupa pracowników Urzędu m. st. Warszawy.


  W roku sprawozdawczym członkowie Kolegium, a także pracownicy Biura Kolegium, uczestniczyli w szkoleniach z zakresu administracyjnego prawa materialnego, podatkowego i procedury, według planu szkoleń na 2006r. Plan udało się zrealizować w 89 %. Tematyczne szkolenia organizowane były w siedzibie Kolegium dla poszczególnych wydziałów przez specjalistyczne firmy, inne kolegia oraz przez KRSKO. Dla członków Kolegium, wykładowcami byli w większości sędziowie sądów administracyjnych.


  Prezes

  Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  w Warszawie


  Bożena Zembska-Sawicka  Warszawa, 8 lutego 2007 r.

Powiadom znajomego