W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

CZĘŚĆ I


1. Zagadnienia ogólne

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (dalej Kolegium) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : miasto stołeczne Warszawę na prawach powiatu oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.


 1. Obsada kadrowa Kolegium (stan na 31 grudnia 2000r.)

A. W skład Kolegium wchodzi 29 członków etatowych i 31 członków pozaetatowych, razem 60 członków kolegium.


Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze

26

wyższe administracyjne

3


w tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego: 8, - referendarza: 13

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

26

wyższe administracyjne

1

wyższe inne :

Ramka1

W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko - sędziego administracyjnego: 5, - referendarza : 6


B. W skład Biura Kolegium wchodzi 31 osób, w tym 4 pracowników technicznych - związanych z obsługą budynku.

3. Lokal i wyposażenie Kolegium

W roku sprawozdawczym siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie nadal mieściła się w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 35, w budynku zwróconym następcom prawnym dawnych właścicieli, z którymi Kolegium zawarło umowę najmu do końca 2008 r.

Od jesieni 2007r. trwają procedury i czynności związane z poszukiwaniem nowego lokalu na siedzibę Kolegium.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy, elektroniczny (komputery) i sieć wewnętrzną, na czas obecny, ocenić można jako zadowalający.

Podczas roku sprawozdawczego trwały prace komisji złożonej z członków Kolegium i pracowników biura, która dokonała oceny i wyboru programu komputerowego do obsługi biura Kolegium. Program zastąpi używany obecnie program Repertorium do rejestracji spraw SKO, ale będzie zawierał również inne moduły (m. in. obieg dokumentów, obsługę poczty wychodzącej), co umożliwi sprawniejszą obsługę interesantów. Program ten umożliwi również wprowadzenie klucza elektronicznego i pozwoli na dokończenie procesu informatyzacji Kolegium.


CZĘŚĆ II

1. Statystyka spraw

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 17 712

w tym spraw :

 • 1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /i- 4 465

 • 2) wpływ spraw w roku objętym informacją. - 13 247

 • 3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa - 144


B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :


  Liczba spraw administracyjnych *- 13 663

Lp.

Określenie rodzaju sprawy → patrz załącznik do Informacji

Liczba spraw

1.

objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

1532

2.

działalność gospodarcza

24

3.

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

2756

4.

pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne

2636

5.

gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne, dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy

2498

6.

ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek

968

7.

prawo wodne

68

8.

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo

91

9.

handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

428

10.

prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy

1967

11.

prawo górnicze i geologiczne

7

12.

egzekucja administracyjna

190

13

informacja publiczna

272

13.

inne, pozostałe

226


 1. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 2 475


 1. Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
  poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) - 38


 1. Sprawy niepodlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
  w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa. - 1 510 (KOK)


*W wyliczeniu powyższym skargi do WSA doliczono do spraw wg ich rodzajów

Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją - 12 302Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba rozstrzygnięć

1

akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /
- sposób rozstrzygnięcia patrz → pkt C ppkt 1

7 212

2

akty wydane przez kolegium jako organ I instancji /
- sposób rozstrzygnięcia patrz → pkt C ppkt 2

1 062

3

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, w tym :
uznające zażalenia za uzasadnione

313

4

inne postanowienia /5 22, 25-27, 31, 58, 59, 74, 149p1, 111,113; 130-132, 159, 179, 163, 213, 215, 224, 246, 252 Op

305

5

sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w formie decyzji lub postanowień (np. art. 64 § 2 Kpa, 129) oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa

1 685

6

pozostałe (skargi do WSA)

1 725B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku - 2 871
C. Sposób rozstrzygnięcia:


Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw1

decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op)

3 113

decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op)

709

decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op)

2 671

umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op)

236

inne ( np. art. 97, 98, 134, 159 kpa, 201, 228 Op)

483
2

odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 243 § 3 Op )

17

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op)


59

decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op)

16

decyzje wydane po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tj. odmowa stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op)

412

inne (np. postanowienia wydane na mocy art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa; 97, 98, 165, 201 Op,

404


pozostałe: 105, 155, 160, 161, 163 kpa., 54 uppsa, 208 Op,

154

 1. Orzeczenia w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,


A. Liczba orzeczeń ogółem - 1 314


Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Liczba spraw
1

oddalenie wniosku

907

2

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w innej wysokości i ustalenie opłaty

146

3

ugoda

6

4

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

28

5

umorzenie postępowania

102

6

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

81

7

inne

44


razem

1 314


B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium - 186


C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium - 1 161


CZĘŚĆ III

1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ogółem - 1 666

 • wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
  rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu (8579) - 19%

 • wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby orzeczeń 13%

2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 2007r. - 26

3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Popsa,
ogółem - 27

4. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie,
ogółem
/
ii - 1 785

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /iii :

 • 1993r. - 1

 • 1994r. – 1

 • 1996r. - 1

 • 1997r. - 2

 • 1999r. - 5

 • 2000r. – 9

 • 2001r. - 21

 • 2002r. – 24

 • 2003r. – 45

 • 2004r. – 79

 • 2005r. – 257

 • 2006r. - 967

 • 2007r. - 373


A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na orzeczenia Kolegium (1785) :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

334

2.

oddalenie skargi

443

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

377

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

22

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia

0

6.

umorzenie postępowania

143

7

inne niemerytoryczne

459

B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium (49) :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

18

2.

oddalenie skargi

2

3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

7

4.

umorzenie postępowania

22

5

inne niemerytoryczne


- wskaźnik uchylonych orzeczeń SKO przez WSA w stosunku do wszystkich spraw rozpatrzonych przez WSA w danym roku 21%

 1. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem 36

 2. Liczba skarg kasacyjnych wniesionych przez strony postępowania na orzeczenia WSA w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem - 63

 • wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
  rozstrzygnięć przez sąd w roku objętym informacją - 7,42 %

7. Liczba skarg kasacyjnych rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, ogółem - 117

w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat :

 • 1994r. - 2

 • 2002r. - 4

 • 2003r. - 9

 • 2004r. – 32

 • 2005r. – 54

 • 2006r. - 15

 • 2007r. - 3

A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi – art. 180 Popsa

17

2.

oddalenie skargi – art. 184 Popsa

88

3.

uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji – art. 185 § 1 Popsa

18

4.

uchylenie orzeczenia I instancji i orzeczenie przez sąd II instancji – art. 188 Popsa

6

5.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i odrzucenie skargi – art.189 Popsa


6.

uchylenie orzeczenia sądu I instancji i umorzenie postępowania – art.189 Popsa


7.

inne merytoryczne ( uchylenie wyroku WSA i decyzji SKO, stwierdzenie przewlekłości WSA)

11

8.

rozstrzyga spór o właściwość

5

Ponadto NSA wydał 133 niemerytorycznych orzeczeń w sprawach Kolegium, w tym

 • oddalił zażalenie – 73 razy;

 • umorzył postępowanie – 7 razy;

 • dokonał wykładni lub sprostowania wyroku – 2 razy

 • inne orzeczenia - 28.

  8. Spory kompetencyjne

   Kolegium w roku 2007 zwróciło się o rozpoznanie 10 sporów kompetencyjnych. NSA rozpoznał pięć sporów wniesionych w latach poprzednich.

  W sumie wpłynęło w 2007r. 250 orzeczeń NSA.


CZĘŚĆ IV

Informacje dodatkowe, sprawy organizacyjne i szkolenia

W roku 2007 wpływ spraw utrzymał się na poziomie z roku ubiegłego - ponad 13 tysięcy spraw. W 2008r. Kolegium weszło z zaległością ponad 4000 spraw.

Na uwagę zasługuje jednak fakt znacznego zwiększenia liczby wydanych orzeczeń w roku sprawozdawczym (z 10 812 w 2006r. do 12 302 w 2007r. ), oraz fakt, iż o ok. 14% zmniejszyła się również liczba spraw, które pozostały do załatwienia w roku 2008.

Wzrósł także procent zakończonych spraw administracyjnych z 73 w roku 2006, do 79 w roku 2007.

W tej materii zaowocowały: poprawa tempa pracy oraz uzupełniania kadrowe, które jednakże nadal są niewystarczające w stosunku do zadań.

W 2007r. zmniejszył się wpływ wniosków w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w stosunku do roku ubiegłego z 4160 – 2006r. do 2475 - 2007r. Nowe rozwiązania ustawowe w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, na terenie Warszawy nie spowodowały jak dotąd ustania procedur aktualizacyjnych. Z informacji uzyskanych z Dzielnic warszawskich, wynika, że procesy aktualizacyjne nadal będą prowadzone.

W styczniu 2007r. przeprowadzono konkurs na pozaetatowych członków Kolegium, w wyniku którego od marca przystąpiło do orzekania nowych 17 członków. Po kilkumiesięcznym okresie terminowania pod opieką członków etatowych, od września osoby te przystąpiły do samodzielnej pracy. Dwoje od listopada zostało przyjętych do składu etatowego na istniejące vacaty.

Nowi członkowie Kolegium w większości wykazują się aktywnością, czego dowodem jest fakt przygotowania i załatwienia przez członków pozaetatowych o ok. 650 spraw więcej niż w roku ubiegłym (rok 2006 – 1348, rok 2007 - 1991 ).

Rok 2007 był pierwszym przepracowanym w ramach organizacji wydziałowej. Specjalizacja ma sprzyjać jakości i jednolitości orzecznictwa. Był to główny powód wprowadzenia takiej organizacji pracy, jednakże ocenę jakościową w pełnym zakresie można będzie przeprowadzić dopiero w przyszłym roku.

Nastąpił wzrost zaskarżalności decyzji SKO do WSA, bo o ok. ¼ (do 1660 skarg), jest to również wynikiem zwiększonej liczby wydanych orzeczeń. Liczba rozstrzygnięć sądowych w 2007 r. była jeszcze na poziomie roku poprzedniego. Zwiększyła się natomiast liczba kasacji wnoszonych przez Kolegium, jak też liczba kasacji wnoszonych przez strony.

W 2007r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasacje stron w 71 przypadkach, a uwzględnił w 21 przypadkach.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie dwukrotnie w ciągu roku 2007 podlegało kontroli uprawnionych instytucji zewnętrznych: w dniach od 19. 02. do 02. 03. 2007r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - organizacja pracy i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w dniu 13 listopada – Archiwum Państwowego.

Kontrola archiwum i dokumentacji z tym związanej dała ocenę pozytywną, bez uwag – Protokół Nr VI 402-284/07 z dnia 19. 11. 2007r..

W dniu 21 listopada 2007r. przysłane zostało Wystąpienie Pokontrolne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DKSiW-AP-094-3-81-808/07 z dnia 15. 11. 2007r. Pozytywnie zostały ocenione działania Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz organizacja pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Jako bezpośrednią i jedyną przyczynę istniejących zaległości wskazano braki kadrowe. Zalecono podjęcie zdecydowanych działań w celu zwiększenia obsady etatowej SKO, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08. 09. 1999r. (Dz. U. Nr 74, poz. 175, poz. 1463), oraz zwiększenia obsady pozaetatowych członków SKO.


W 2007r. kontynuowano tradycyjne spotkania wewnętrzne Prezesów i członków Kolegium, poświęcone tematyce orzeczniczo - informacyjnej - na forum ogólnym, a także cykliczne spotkania wydziałowe. W trakcie tych spotkań omawiano problemy pojawiające się w bieżącej pracy Kolegium, ustalano linie orzecznicze i omawiano wyroki sądowe. Informacje z tych spotkań a także informacje ogólne rejestrowano w pięciu biuletynach wewnętrznych, ukazujących się w cyklu około dwumiesięcznym.

W czerwcu 2007r. została przeprowadzona coroczna ocena okresowa pracowników.

W ciągu roku 2007 członkowie i pracownicy biura Kolegium brali udział w licznych szkoleniach organizowanych we własnym zakresie, przy udziale zaproszonych wykładowców, przez inne kolegia oraz przez instytucje zewnętrzne.

W siedzibie SKO odbyły się szkolenia z zakresu: ochrony środowiska, dekretu warszawskiego i gospodarki nieruchomościami, pomocy społecznej.

Poza siedzibą, w ramach prac KRSKO i na zaproszenie innych Kolegiów członkowie spotykali się na szkoleniach poświęconych: procedurze administracyjnej (Mikołajki), zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska (Pułtusk), pomocy społecznej (Rowy), uwarunkowań środowiskowych (Rowy, Łódź) oraz podatkom lokalnym (Warszawa).

Ponadto członkowie i pracownicy biura wzięli udział w szkoleniach tematycznych poświęconych: regulacjom prawnym prowadzenia biuletynu informacji publicznej, świadczeń z ZUS i informatyce w administracji. Plan szkoleń na 2007r. został zrealizowany w 90%.

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Warszawie


Bożena Zembska-SawickaWarszawa, 28 lutego 2008 r.

idot. spraw, które wpłynęły do SKO w roku poprzedzającym okres objęty informacją, ale nie były rozpatrywane przez SKO w roku wpłynięcia, tylko w roku objętym informacją;

ii w tym punkcie ujęte zostały łącznie wszystkie skargi rozpatrzone przez sąd w roku objętym informacją, bez względu na to, kiedy skarga została przesłana do sądu;

iii chodzi o rok, w którym skarga została przesłana do sądu;

Powiadom znajomego