W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku

Informacja o działalności

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie


za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku

 • I. Zagadnienia ogólnePodstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z późn.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn.zm.). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 13, poz.115), miasto stołeczne Warszawę oraz powiaty : grodziski, legionowski, nowodowrski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski wraz z gminami objętymi tym obszarem.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

II. Obsada kadrowa Kolegium

A. Kolegium składa się z 44 członków : 25 etatowych i 19 pozaetatowych.

Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

21

wyższe administracyjne: 4W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 7
- referendarza : 18

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

14

wyższe administracyjne:

1

wyższe inne :

1. Geodezja i Kart. - 1 osoba

Wydział Chemii - 1 osoba

Ekonomia Społ. - 1 osoba

Wydz. Budow. - 1 osobaW tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 2
- referendarza : 14

B. Biuro Kolegium składa się z 33 osób, w tym część pracowników technicznych jest związana z obsługą budynku.


III. Lokal i wyposażenie Kolegium


Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie mieści się w Warszawie, przy ul. Senatorskiej Nr 35 , w budynku należącym do lokalowego zasobu Gminy Warszawa Centrum. Kolegium opłaca wszystkie świadczenia związane z zajmowaną siedzibą. Kolegium posiada samochód służbowy (Opel Astra rocznik 1995), który na skutek intensywnej eksploatacji związanej z rozwożeniem poczty jest w znacznym stopniu wyeksploatowany i powinien już dawno zostać wymieniony.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny ( komputery ) ocenić należy jako wysoce niezadowalający. Sprzęt techniczny (kserokopiarki i drukarki) oraz komputerowy jest całkowicie wyeksploatowany, (większość pochodzi z 1994 i 1995 r. i księgowo od dawna stanowi wartość „0”), a możliwości wymiany jego poszczególnych elementów (procesorów, dysków itp.) dawno się skończyły. Tymczasem wymagania techniczne i programowe, szczególnie w zakresie wymiany i udostępniania danych i bezpieczeństwa systemu, wymagają zastosowania zupełnie nowego sprzętu.

Budżet państwa nie uwzględnił wniosku o przyznanie na rok 2003 wnioskowanej na te cele kwoty 450 tys. zł, KRSKO również nie uwzględniła tych wniosków wspierając wnioski innych kolegiów na zakup siedzib. Kolegium warszawskiemu, w budżecie przyszłorocznym przeznaczono na cele inwestycyjne jedynie kwotę 55 tys. zł, co pozwoli jedynie na częściowe działania modernizacyjne, które nie usuną przyczyn niedostatecznego stanu rzeczy w tym względzie. Również skutkiem tego stanu rzeczy członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wspomagać się muszą prywatnym sprzętem komputerowym przy załatwianiu spraw. Ponieważ zaś rejestracja i obsługa spraw załatwianych przez Kolegium odbywa się wyłącznie w systemie elektronicznym, awaria lub naruszenie bezpieczeństwa tego systemu mogą całkowicie sparaliżować pracę Kolegium.
 • IV. Statystyka spraw

A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 13 118

 • w tym spraw :

 • 1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją - 3 253

 • 2) wpływ spraw w roku objętym informacją. - 9 865

 • 3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa - 192

Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :


Liczba spraw administracyjnych - 9273

z 2002 r. 7243

z lat poprzednich 2030


Lp.

Określenie rodzaju sprawy

Liczba spraw


%

do liczby ogółem

Liczba spraw z 2002 r.

Liczba spraw z lat poprzednich

1.

objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej ( dot. podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej itd.)

1147

12

861

286

2.

działalności gospodarczej

59

0,6

32

27

3.

zagospodarowania przestrzennego

2174

24

1740

434

4.

pomocy społecznej

1012

11

880

132

5.

dodatków mieszkaniowych

673

7

611

57

6.

gospodarki nieruchomościami ,

w tym :

- scalenia

- grunty warszawskie

2374


25

731

26


0,3

8

1667


20

472

552


5

259

7.

ochrony środowiska i ochrony przyrody

364

4

295

69

8.

odpadów

38

0,4

32

6

9.

prawa wodnego

33

0,4

23

10

10.

rolnictwa i leśnictwa

28

0,3

25

3

11.

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


231


2


178


53

12.

ruchu drogowego

356

4

289

67

13.

dróg publicznych

564

6

438

126

14.

dostępu do informacji publicznej

20

0,2

0

0

15.

egzekucji administracyjnej

112

1

62

50

16.

inne, pozostałe

166

2

141

25

Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 3286 z 2002 r : 2145

z lat poprzednich: 1141

3. Sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Kpa. - 559

Uwaga:

Dla celów niniejszego sprawozdania za sprawy nowozarejestrowane uważa się także:

 • wyłączenie członka kolegium lub organu,

 • skargę na bezczynność organu,

 • odmowa udostępnienia akt w trybie art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Ordynacji podatkowej,

 • podjęcie zawieszonego postępowania i wydane w tym trybie rozstrzygnięcie,

 • załatwienie sprawy określonej w art. 64, 65, 66 oraz art. 129 Kpa,0

 • załatwienie sprawy określonej w art. 169, 170, 171 oraz art. 223 Ordynacji podatkowej,

 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 Kpa oraz art. 221 Ordynacji podatkowej),

 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 34 ust. 3 ustawy o NSA,

 • sprawę wszczętą w związku z art. 38 ust. 2 ustawy o NSA.


V. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją - 7221

Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku - 1749

z 2002 r.: 1510

z lat poprzednich: 239

Sposób rozstrzygnięcia:

Lp.

Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

Liczba spraw

1.

sprawy rozstrzygnięte w formie decyzji i postanowień w sposób pozwalający na ocenę prawidłowości orzeczenia organu I instancji w tym :

- decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)


- decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej)


- decyzje uchylające decyzje organu I instancji w całości i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia, jeżeli decyzja I instancji została wydana z naruszeniem przepisów art. 240 lub 247 Ordynacji podatkowej (art. 233 § 1 pkt 2b Ordynacji podatkowej)


- decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej)


- decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych ( art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


- decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa ( art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


72212852
411
371929123
288


2.

sprawy rozstrzygnięte w inny sposób, w tym :

- stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania ( art. 134 Kpa oraz art. 228 Ordynacji podatkowej)


- zawieszenie postępowania ( art. 97 i 98 Kpa oraz art. 201 i 204 Ordynacji podatkowej)


-umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej)


- odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Ordynacji podatkowej)


- odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Ordynacji podatkowej)


- decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 ordynacji podatkowej)
358116


17813


99123.

postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu

200


Liczba orzeczeń w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste, ogółem - 2180

w tym z roku 2002 1158

z lat poprzednich 1022

A. Charakterystyka orzeczeń :

Lp.

Sposób załatwienia wniosków

Liczba spraw

1.

oddalenie wniosku

1468

2.

ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w mniejszej wysokości i ustalenie opłaty

96

3.

ugoda

347

4.

stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

31

5.

umorzenie postępowania - z przyczyn innych niż po zawarciu ugody

7

6.

stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

180

7.

inne rozstrzygnięcia

54

B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium - 324

Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium - 1091


Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
do Naczelnego S
ądu Administracyjnego, ogółem - 891

wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu - 12,3 %

VIII. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ogółem - 33

IX. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o NSA,
ogółem - 27

X. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny Sąd
Administracyjny,
ogółem /* - 933

A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na decyzje (postanowienia) Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

112

2.

oddalenie skargi

295

3.

uchylenie decyzji lub postanowienia

132

4.

stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

15

5.

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia6.

umorzenie postępowania

104


B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

Lp.

Sposób załatwienia skarg

Liczba spraw

1.

odrzucenie skargi

8

2.

oddalenie skargi3.

zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

2

4.

umorzenie postępowania

28

/* w tym punkcie ujęte zostały łącznie wszystkie skargi rozpatrzone przez NSA w roku objętym informacją,
bez względu na to, kiedy skarga została złożona do Sądu.XI. Informacje dodatkowe


W stosunku do lat ubiegłych, charakteryzujących się systematycznym wzrostem liczby spraw podlegających rozpoznaniu Kolegium warszawskiego, w roku 2002 nastąpiło - jak się wydaje - ustabilizowanie liczby wpływających spraw - niestety - na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym możliwości orzecznicze Kolegium. Podobnie bowiem jak w roku 2001, w ewidencji Kolegium znalazło się obecnie ponad 13 tys. spraw do załatwienia. Nie zmieniła się też w stosunku do roku poprzedniego liczba spraw wpływających w roku sprawozdawczym (ok. 10 tys. spraw), ani też zasadniczo liczba rozstrzygnięć (ok. 7 tys. spraw administracyjnych i ok. 2 tys. z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste). Pomimo wytężonej pracy i licznych działań organizacyjnych i dyscyplinujących, nie udało się w sposób istotny zmniejszyć zaległości z lat poprzednich, która przekracza, podobnie jak w roku ub. 3 tys. spraw. Miesięczny wpływ utrzymuje się na poziomie ok. 820 spraw. Na orzekającego członka etatowego przypada zatem średnio ponad 400 spraw rocznie, a miesięcznie (odliczając okres urlopowy) ponad 36 spraw. Uwzględniając specyfikę i stopień skomplikowania spraw stołecznych, a także niezmiernie skomplikowane sprawy z tzw. dekretu warszawskiego, nie jest możliwe załatwienie takiej liczby spraw.


Z analizy powyższej wypływa wniosek, że Kolegium warszawskie, w obecnym składzie etatowym i przy obecnych środkach budżetowych nie jest w stanie załatwić więcej niż 9 tys. spraw rocznie, a wpływ przekraczający tę wartość spowoduje powstawanie i nawarstwianie się zaległości, a także, że Kolegium nie jest w stanie dotrzymywać ustawowych terminów załatwienia sprawy administracyjnej. Wystąpienia wobec władz państwowych o zwiększenie środków dla Kolegium warszawskiego, jak też wystąpienia do KRSKO o wsparcie takich starań, pozostają bez efektu pomimo wielokrotnego sygnalizowania, że stan taki stanowi ewidentne naruszenie prawa w zakresie terminowego rozpoznawania spraw przez organy administracyjne (art. 356 k.p.a.) i może stać się przesłanką odszkodowawczą (art. 77 ust. 1 Konstytucji). W tym stanie rzeczy - o ile nie nastąpi w latach przyszłych istotne zwiększenie środków etatowych i budżetowych, pozwalające na odrobienie zaległości i przywracające rytm pracy, co najmniej o 20 % tj. ok. 800 tys. zł, rozważyć trzeba będzie zmianę zakresu kompetencji miejscowej Kolegium warszawskiego, przez zmianę rozporządzenia Prezesa RM, tak aby część spraw (pochodzącą z gmin i powiatów pozawarszawskich) przekazać sąsiadującym kolegiom. Niezależnie od tych zabiegów, w dalszym ciągu podejmowane muszą być starania o uzupełnienie środków w roku 2003 z rezerwy budżetowej w celu utrzymania bieżącego rytmu pracy Kolegium.
Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Warszawie


adw. Leszek J. Kamiński

Warszawa, 10 luty 2003 r.

Powiadom znajomego