W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku

 • I. Zagadnienia ogólne


Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z późn.zm.) oraz rozporządzenia wydane na podstawie delegacji ustawowej. W roku 2003 Prezes Rady Ministrów wydał dwa rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych, dostosowując tę właściwość do nowego systemu sądownictwa administracyjnego. Od 1 stycznia 2004 obowiązuje Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U.2003, Nr 198, poz.1925).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem, miasto stołeczne Warszawę oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski wraz z gminami objętymi tym obszarem. Na skutek zmian terytorialnych w obrębie powiatów grójeckiego i piaseczyńskiego, do właściwości kolegium warszawskiego przeszła gmina Tarczyn (z właściwości SKO w Radomiu), zaś Warszawa powiększyła się o dawną gminę Wesoła (obecnie dzielnicę), poprzednio należącą do powiatu mińskiego we właściwości SKO w Siedlcach.

Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.

II. Obsada kadrowa Kolegium na koniec 2003 r.

 1. Kolegium składało się z 47 członków : 26 etatowych i 21 pozaetatowych.Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

23

wyższe administracyjne: 3W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 6
- referendarza : 18

Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :

wyższe prawnicze :

15

wyższe administracyjne:

1

wyższe inne :

1. Geodezja i Kart. - 1 osoba

Wydział Chemii - 1 osoba

Ekonomia Społ. - 1 osoba

Wydz. Budow. - 1 osoba

Historia Sztuki - 1 osobaW tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
- sędziego administracyjnego : 3
- referendarza : 14

Po odejściu na emeryturę kol. Jadwigi Wyrwas i śmierci ś.p. Tomasza Kuczyńskiego, kolegium pracowało przez pewien czas w uszczuplonym składzie. Kol. A. Łobanowska zmieniła swój status z członka etatowego na pozaetatowego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie otrzymało w roku objętym sprawozdaniem dwa dodatkowe etaty: dla członka i dla pracownika biura. We wrześniu odbył się konkurs na członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w wyniku którego Zgromadzenie Ogólne zaopiniowało pozytywnie kandydatów na 4 etatowych i 6 pozaetatowych członków kolegium. Zostali oni powołani z dniem 1 listopada.


B. Biuro Kolegium składa się z 34 osób, w tym część pracowników technicznych jest związana z obsługą budynku.


III. Lokal i wyposażenie Kolegium

Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie mieści się w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 35, w budynku należącym do lokalowego zasobu Gminy Warszawa Centrum. Kolegium opłaca wszystkie świadczenia związane z zajmowaną siedzibą. Kolegium posiada samochód służbowy (Opel Astra rocznik 1995), który na skutek intensywnej eksploatacji związanej z rozwożeniem poczty jest w znacznym stopniu wyeksploatowany i powinien już dawno zostać wymieniony.

Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny ( komputery ) ocenić należy jako wysoce niezadowalający. Sprzęt techniczny (kserokopiarki i drukarki) oraz komputerowy jest całkowicie wyeksploatowany, (większość pochodzi z 1994 i 1995 r. i księgowo od dawna stanowi wartość „0”), a możliwości wymiany jego poszczególnych elementów (procesorów, dysków itp.) dawno się skończyły. Część komputerów wyposażono w nowe peryferia, w tym nowe procesory, pojemniejsze dyski czy wyświetlacze. Jednakże wymagania techniczne i programowe, szczególnie w zakresie wymiany i udostępniania danych i bezpieczeństwa systemu, wymagają zastosowania zupełnie nowego sprzętu.

Budżet państwa nie uwzględnił wniosku o przyznanie na rok 2003 wnioskowanej na te cele kwoty 450 tys. zł, KRSKO również nie uwzględniła tych wniosków, wspierając wnioski innych kolegiów. Kolegium warszawskiemu, w budżecie przyszłorocznym przeznaczono na cele inwestycyjne kwotę około sto tys. zł, co pozwoli jedynie na częściowe działania modernizacyjne, które nie usuną przyczyn niedostatecznego stanu rzeczy w tym względzie, gdyż połowę tej kwoty pochłonie wymiana wyeksploatowanego samochodu, czego dłużej nie można już odkładać. Również skutkiem tego stanu rzeczy członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wspomagać się muszą prywatnym sprzętem komputerowym przy załatwianiu spraw, a także wykonując część pracy, szczególnie koncepcyjnej, poza siedzibą kolegium. Ponieważ zaś rejestracja i obsługa spraw załatwianych przez Kolegium odbywa się wyłącznie w systemie elektronicznym, awaria lub naruszenie bezpieczeństwa tego systemu mogą całkowicie sparaliżować pracę Kolegium. Dodać trzeba, że wymagania w zakresie świadczenia usług publicznych przez kolegium obciążone wieloma tysiącami spraw ciągle wzrastają, środki zaś, szczególnie na sprzęt komputerowy, nie przyrastają adekwatnie do zadań.

  • IV. Statystyka spraw


A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją - 12 631

 • w tym spraw :

 • 1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją - 2 973

 • 2) wpływ spraw w roku objętym informacją. - 9 658

 • 3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa - 221 1. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją : 1. Liczba spraw administracyjnych - 8 859

z 2003 r. 7 091

z lat poprzednich 1 768


Lp.

Określenie rodzaju sprawy

Liczba spraw


%

do liczby ogó?em

Liczba spraw z 2003 r.

Liczba spraw z lat poprzednich

1.

objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej ( dot. podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej itd.)

1 394

15,7

1 164

230

2.

działalności gospodarczej

36

0,4

23

13

3.

zagospodarowania przestrzennego

1 976

22,3

1 645

331

4.

pomocy społecznej

1 144

12,9

1 055

89

5.

dodatków mieszkaniowych

487

5,5

428

59

6.

gospodarki nieruchomościami ,

w tym :

- scalenia

- grunty warszawskie

1 954


21

548

22,1


0,2

6,2

1 317


16

308

637


5

240

7.

ochrony środowiska i ochrony przyrody

317

3,6

205

112

8.

odpadów

51

0,6

45

6

9.

prawa wodnego

37

0,4

31

6

10.

rolnictwa i leśnictwa

50

0,6

35

15

11.

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i in. koncesji


224


2,5


198


26

12.

ruchu drogowego

201

2,3

165

36

13.

dróg publicznych

709

8

569

140

14.

dostępu do informacji publicznej

37

0,4

33

4

15.

egzekucji administracyjnej

62

0,7

53

9

16.

inne, pozostałe

144

1,6

125

19


 1. Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 3 057 z 2003 r : 1 916

z lat poprzednich: 1 141

3. Sprawy niepodlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Kpa. - 715


Uwaga:

Dla celów niniejszego sprawozdania za sprawy nowozarejestrowane uważa się także:

 • wyłączenie członka kolegium lub organu,

 • skargę na bezczynność organu,

 • odmowa udostępnienia akt w trybie art. 74 § 2 Kpa oraz art. 179 § 2 Ordynacji podatkowej,

 • podjęcie zawieszonego postępowania i wydane w tym trybie rozstrzygnięcie,

 • załatwienie sprawy określonej w art. 64, 65, 66 oraz art. 129 Kpa,0

 • załatwienie sprawy określonej w art. 169, 170, 171 oraz art. 223 Ordynacji podatkowej,

 • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 Kpa oraz art. 221 Ordynacji podatkowej),

 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

 • sprawę wszczętą w związku z art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (publ. Dz.U.2002, Nr153, poz.1270).
V. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium

A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją - 6 739

Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku - 1 837

z 2003 r.: 1 501

z lat poprzednich: 336


 1. Sposób rozstrzygnięcia:

 2. Lp.

  Określenie rodzaju rozstrzygnięcia

  Liczba spraw

  1.

  sprawy rozstrzygnięte w formie decyzji i postanowień w sposób pozwalający na ocenę prawidłowości orzeczenia organu I instancji w tym :

  - decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)


  - decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej)


  - decyzje uchylające decyzje organu I instancji w całości i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia, jeżeli decyzja I instancji została wydana z naruszeniem przepisów art. 240 lub 247 Ordynacji podatkowej (art. 233 § 1 pkt 2b Ordynacji podatkowej)


  - decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej)


  - decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych ( art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


  - decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa ( art. 156 - 158 Kpa oraz art. 247 - 251 Ordynacji podatkowej)


  6 739  2 619
  459
  28  1 808  139
  181


  2.

  sprawy rozstrzygnięte w inny sposób, w tym :

  - stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania ( art. 134 Kpa oraz art. 228 Ordynacji podatkowej)


  - zawieszenie postępowania ( art. 97 i 98 Kpa oraz art. 201 i 204 Ordynacji podatkowej)


  -umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej)


  - odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Ordynacji podatkowej)


  - odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Ordynacji podatkowej)


  - decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 ordynacji podatkowej)
  884  93


  181  6


  48  21  3.

  postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu

  272  1. Liczba orzeczeń w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste, ogółem - 1 829


  w tym z roku 2003 805

  z lat poprzednich 1 024

  A. Charakterystyka orzeczeń :

  Lp.

  Sposób załatwienia wniosków

  Liczba spraw

  1.

  oddalenie wniosku

  1 311

  2.

  ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w mniejszej wysokości i ustalenie opłaty

  189

  3.

  ugoda

  168

  4.

  stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku

  19

  5.

  umorzenie postępowania - z przyczyn innych niż po zawarciu ugody

  0

  6.

  stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia

  57

  7.

  inne rozstrzygnięcia

  85

  B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium - 242

  1. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium - 1 228          1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
           do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
           ogółem - 869

  wskażnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
  rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu - 12,9 %


  VIII. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ogółem - 43

  IX. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
  w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o NSA,
  ogółem - 19

  X. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny Sąd
  Administracyjny,
  ogółem /* - 1 248

  A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na decyzje (postanowienia) Kolegium :

  Lp.

  Sposób załatwienia skarg

  Liczba spraw

  1.

  odrzucenie skargi

  140

  2.

  oddalenie skargi

  352

  3.

  uchylenie decyzji lub postanowienia

  247

  4.

  stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia

  44

  5.

  stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia  6.

  umorzenie postępowania

  163

  7.

  inne (spory komp., postanowienia niemerytoryczne)

  274


  B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :

  Lp.

  Sposób załatwienia skarg

  Liczba spraw

  1.

  odrzucenie skargi

  7

  2.

  oddalenie skargi

  1

  3.

  zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu

  7

  4.

  umorzenie postępowania

  28

  /* w tym punkcie ujęte zostały łącznie wszystkie skargi rozpatrzone przez NSA w roku objętym informacją,
  bez względu na to, kiedy skarga została złożona do Sądu.  XI. Informacje dodatkowe  Rok 2003 był dla składu Kolegium trudny: w kwietniu zmarł po ciężkiej chorobie jeden z członków etatowych, a w ciągu roku objętego informacją dwie osoby spośród członków etatowych odeszły na emeryturę. Dwoje członków pozaetatowych złożyło rezygnację z funkcji. Poza normalnym poziomem zwolnień lekarskich, jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim.


  Rozpisany w połowie roku konkurs umożliwił uzupełnienie stanu osobowego, stało się tak jednak dopiero w listopadzie, więc przez ostatnie dwa miesiące roku nowi członkowie - tak etatowi jak pozaetatowi - szkolili się i uczyli stosowanych w Kolegium procedur. Ta skomplikowana sytuacja personalna spowodowała większe niż zwykle obciążenie pozostałych sprawozdawców wpływającymi sprawami, jak też dodatkowo opieką nad nowomianowanymi pracownikami.


  Liczbowe wyniki pracy Kolegium w roku 2003 są zbliżone do wyników roku poprzedniego i charakteryzują się dużym wpływem spraw (o niecałe 4% mniejszym niż w 2002 r.); poziom ten, oceniany w roku ubiegłym jako ustabilizowany, pozostał nadal równie wysoki. Podobnie bowiem jak w roku 2002, w ewidencji Kolegium znalazło się niemal 13 tys. spraw do załatwienia. Podobne pozostały relacje spraw wpływających (niespełna 10 tysięcy) i załatwionych, (ok. 76%), na podobnym poziomie kształtuje się liczba spraw niezałatwionych (ok. 1500 administracyjnych, ok. 1300 z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste). Zdecydowanie negatywny wpływ na rezultaty pracy Kolegium miała właśnie okoliczność zwiększonego pod koniec roku wpływu wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jest niezasadna: spraw tych wpłynęło 1916, z tego aż 1000 po 20 października. Inaczej niż w kilku poprzednich latach, kiedy to władze gmin warszawskich dokonywały aktualizacji również sukcesywnie w ciągu roku, tym razem Prezydent m. st. Warszawy doręczył wypowiedzenia stawek opłat w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2003 r. Ponieważ w każdej ze spraw obligatoryjnie odbywa się rozprawa, nie jest możliwe szybkie ich załatwienie i Kolegium warszawskie wkracza w rok 2004 z ponad tysiącem niezałatwionych spraw tego rodzaju.

  Podobnie jak w ubiegłym roku, członkowie orzekający załatwiali zarówno sprawy z bieżącego wpływu (ok. 750 spraw miesięcznie, ok. 30 na osobę) jak i zaległe z lat ubiegłych. Dawało to w sumie ok. 40 spraw miesięcznie do załatwienia na osobę. Zaległości tych nie udało się w sposób znaczący zmniejszyć, pomimo podejmowanych przez Prezesa Kolegium działań mobilizujących i dyscyplinujących. Bardzo dobre rezultaty pracy Kolegium w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku wskazują jednak, że po osiągnięciu pełnego zatrudnienia uda się utrzymać takie tempo pracy, żeby liczba spraw niezałatwionych nie przekraczała dwumiesięcznego wpływu.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności, jeszcze na początku roku 2003 podjęto szereg działań organizacyjnych, których celem było wyeliminowanie okoliczności opóźniających bieg spraw. Przyczyną tych opóźnień były bowiem, między innymi, niedociągnięcia organów I instancji w zakresie poprawnego gromadzenia materiałów dowodowych, kompletowania akt i przesyłania ich wraz z odwołaniami. Np. wysłanie przez gminę do SKO odwołania wraz z aktami (nawet wykonane w 7 dniowym terminie przewidywanym przez kodeks), jednakże np. bez koniecznych dowodów doręczenia stronom decyzji (tzw. zwrotek), powoduje wstrzymanie jakichkolwiek czynności merytorycznych, gdyż jedynie odwołanie złożone w terminie uruchamia postępowanie odwoławcze, a od tego zależy kompetencja Kolegium do zajęcia się sprawą. Czas przeznaczony na korespondencję z gminą i ponowne przesyłanie dokumentów już na wstępie pochłania sporą część limitu kodeksowego. Poza tym niekompletność materiałów, brak dokumentacji oryginalnej niejednokrotnie uruchamia poszukiwania dowodów na szczeblu drugiej instancji. Ze szczególnym natężeniem problemy te ujawniają się w postępowaniach tzw. dekretowych, w których Kolegium działa jako organ nadzorczy w I instancji, a więc musi gromadzić materiał dowodowy, nierzadko pochodzący sprzed pół wieku. Ponieważ zaś ustrojowo i strukturalnie rzecz biorąc kolegium pozbawione jest jakiejkolwiek „władzy” nad wybieranymi bezpośrednio burmistrzami, którzy w świetle przepisów k.p.a. są organami „niższego” stopnia, to w zasadzie możliwości prawne umożliwiają jedynie czynienie uwag i formułowanie wytycznych tylko w obrębie indywidualnej sprawy administracyjnej, choć problem ma charakter ogólny.

  Na początku roku odbył się zatem cykl spotkań Prezesa Kolegium z wójtami, burmistrzami i prezydentami gmin i miast znajdujących się we właściwości miejscowej Kolegium. Spotkania te poświęcone były głównie problematyce procedury administracyjnej i zaowocowały przyjęciem uzgodnień, zawierających wymagania formalne stawiane organom I instancji przy przekazywaniu akt spraw do SKO. Przestrzeganie tych wymagań przyczynić się powinno do przyspieszenia załatwiania spraw poprzez unikanie konieczności uzupełniania niewłaściwie przygotowanych akt.


  Zmiany organizacyjne we władzach miejskich Warszawy, spowodowane wejściem w życie ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy były przyczyną pewnych problemów natury techniczno-organizacyjnej, które są rozwiązywane przy współpracy władz miejskich. Zważyć jednak należy, że dużym utrudnieniem w realizacji prawidłowego funkcjonowania tak olbrzymiego i skomplikowanego mechanizmu administracyjnego jakim jest m.st. Warszawa, jest brak statutu dekoncentrującego funkcje organów Miasta. Zastosowana przez władze Warszawy tymczasowa decentralizacja polegająca na udzieleniu przez Prezydenta m.st. Warszawy licznych upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji, a także wypełniania czynności cywilnoprawnych przez urzędników nie osiąga wystarczającej skuteczności organizacyjnej w relacjach z organem wyższego stopnia. Ponieważ upoważnienia, z natury rzeczy są powiązane z osobami, a nie organami, Kolegium zaś pozostaje w relacji do organu, a nie osób upoważnionych, wszelki obrót związany ze sprawami (korespondencja, przekazywanie akt, wezwań, żądania dokumentów przeprowadzenia dowodów itp.) również dotyczy organu. Przekazywanie pism kolegium (a także odpowiedzi na nie), nierzadko połączone z zajmowaniem stanowiska przez upoważnione osoby, przechodzić zatem musi długą drogę powodującą niejednokrotnie przedłużanie biegu spraw. W końcu roku 2003 Prezydent m. st. Warszawy, w oparciu o pismo Prezesa SKO zawierające uzgodnienia organizacyjne z innymi gminami, wydał dyspozycje dla upoważnionych urzędników dotyczące sposobu prowadzenia spraw i akt, co niewątpliwie przyczyni się do przyspieszenia postępowań administracyjnych w Warszawie.


  W lipcu 2003 r. uruchomiono, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.  Sprawy orzecznicze


  Kolegium wykorzystało instytucję pytań prawnych, kierując 13 lutego 2003 r. do NSA pytanie:

  Czy w przypadku złożenia wniosku o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym, przed rozpoczęciem biegu terminu określonego w art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279), wniosek taki stanowi skuteczną podstawę do merytorycznego rozpatrzenia sprawy o przyznanie uprawnienia w trybie powołanego przepisu, szczególnie, jeżeli przed rozpoczęciem biegu tego terminu wniosek taki nie został załatwiony na podstawie art. 71 rozporządzenia Prezydenta RP z 23 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym?

  Na pytanie to, uchwałą z 8 września 2003 r., sygn. OPS 3/03 NSA odpowiedział:

  Termin do zgłoszenia przez dotychczasowego właściciela gruntu, określonego w art. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), wniosku o przyznanie mu na tym gruncie prawa wieczystej dzierżawy (własności czasowej), o którym mowa w art. 7 ust. 1 tego dekretu, jest zachowany także wówczas, gdy został zgłoszony przed objęciem gruntu w posiadanie przez gminę.


  Kolegium przygotowywało się do orzekania w sprawach załatwianych na podstawie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Prezes i kilkoro członków brało udział w szkoleniach organizowanych w innych kolegiach na ten temat, a w listopadzie takie szkolenie - o charakterze seminaryjnym - zostało zorganizowane wyłącznie dla członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

  Dzięki udziałowi w innych konferencjach i szkoleniach członkowie kolegium wzbogacali swoją wiedzę także na temat podatków lokalnych, przepisów unijnych, gospodarki nieruchomościami.


  Sporo uwagi poświęca się stale sprawom załatwianym na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) - co roku jest ich kilkaset, obfitują w trudne zagadnienia prawne i skomplikowane stany faktyczne, a orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego stawia nowe wymagania organom orzekającym.

  Konsekwencją spraw dekretowych są nierzadko wnioski w trybie art. 160 k.p.a., odmowy przyznania odszkodowań kończą się pozwami do sądu cywilnego - kierowanymi również - wadliwie - przeciwko Kolegium, które zmuszone jest do uczestniczenia w sporach przed sądami cywilnymi. W październiku następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 września 2003 sygn. K 20/02 stała się seria wniosków złożonych w trybie art. 145 a k.p.a. o wznowienie postępowań odszkodowawczych zakończonych przed Kolegium.


  Ostatnie miesiące roku poświęcone były przygotowaniom do wejścia w życie ustaw o sądownictwie administracyjnym.

  Na uwagę w tym miejscu zasługuje znacznie (o ponad 25%) zwiększona liczba wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wpłynęły do Kolegium w ciągu roku, będąca zapewne wynikiem prowadzenia takich przygotowań również przez się Sąd. Zwiększona liczba wyroków nie zmieniła jednak w sposób istotny proporcji oceny rozstrzygnięć Kolegium, ponieważ aż 50 spośród negatywnych wyroków spowodowanych było wcześniejszym uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.86 Nr 6 poz. 33 z p. zm.).

  Prezes

  Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  w Warszawie


  adw. Leszek J. Kamiński


  Warszawa, 1 marca 2004 r.

Powiadom znajomego