W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie spraw

Z racji charakteru organu sprawy przyjmowane są przez samorządowe kolegia odwoławcze głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane przez organy pierwszej instancji. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania, zażalenia i ponaglenia wnosi się do kolegium za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał.

Podanie (żądanie) powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres składającego podanie, konkretnie sformułowane żądanie i własnoręczny podpis wnoszącego. (Art. 63 k.p.a.) W sprawach podatkowych podanie powinno także zawierać konkretne zarzuty w stosunku do zaskarżonego rozstrzygnięcia, istotę i zakres żądania, dowody uzasadniające żądanie (art. 168 i 222 O.P.).
Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości składa się za pośrednictwem organu, który dokonał wypowiedzenia dotychczasowej opłaty. 
Bezpośrednio do Kolegium kierować należy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych.

Terminy

Termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez organ I instancji wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Gdy samorządowe kolegium odwoławcze wydaje decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Kolegium w terminie 14 dni osobiście lub za pośrednictwem poczty (w przypadku postanowienia - 7 dni).

Termin do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste - 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia.

O powyższych terminach strona winna być każdorazowo pouczona w decyzji czy postanowieniu wydawanym przez organ, który ją wydał.

Opłaty

Opłaty w sprawach administracyjnych strony i pełnomocnicy uiszczają na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu ministra finansów o zapłacie opłaty skarbowej z dnia 28 września 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 187, poz. 1330).

Rejestracja spraw

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz Instrukcją czynności Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, rejestrację i obsługę techniczną spraw prowadzą pracownicy Biura Kolegium.

Wpływająca do Kolegium korespondencja jest przyjmowana przez pracowników kancelarii Kolegium, a po pokwitowaniu jej wpływu, otrzymuje prezentatę zawierającą nazwę Kolegium, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis osoby przyjmującej pismo na kopercie oraz na piśmie przewodnim. Do pisma załącza się kopertę, w której nadesłano pismo. Pisma nadawane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Kolegium są drukowane i przekazywane do kancelarii, gdzie nadawany jest im zwykły bieg. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do Kolegium, fakt przyjęcia korespondencji poświadcza się na kopii pisma lub w książce doręczeń. Pisma adresowane ze wskazaniem imienia i nazwiska Prezesa Kolegium otrzymują prezentatę tylko na kopercie i doręcza się je Prezesowi bez otwierania koperty.

Sprawy rejestrowane są w wydzielonych częściach repertorium komputerowego. Oznaczenie sekcji i sposób rejestracji określa Zarządzenie Prezesa Kolegium.

Korespondencja jest przydzielana do odpowiednich repertoriów według właściwości terytorialnej oraz rzeczowej przez pracowników Biura Kolegium, którzy niezwłocznie wpisują dane sprawy do rejestru komputerowego w kolejności wpływu, wypełniają niezbędną treścią pola umożliwiające ustalenie sprawozdawcy oraz uzyskanie numeru stanowiącego sygnaturę akt sprawy (gmina lub dzielnica, sygn. akt I instancji, rodzaj sprawy, data i sposób wpływu).

Sprawy zarejestrowane przekazywane są do referatów sprawozdawców.

Wykonywanie wszelkich czynności w toku sprawy należy do sprawozdawcy - członka Kolegium, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez ustawę lub regulamin organizacyjny kolegium dla Prezesa Kolegium lub Przewodniczącego Składu Orzekającego w danej sprawie.

Członek Kolegium, który otrzymał przydział sprawy (sprawozdawca), dokonuje formalnej oceny sprawy, w miarę potrzeby zarządza wykonanie czynności przygotowawczych przez Biuro Kolegium i zapewnia zgromadzenie pełnego materiału dowodowego umożliwiającego przedstawienie sprawy na posiedzenie zespołu orzekającego lub rozstrzygnięcie jej w innym właściwym trybie. Czynności przygotowawcze do rozpoznania sprawy sprawozdawca wykonuje w stosunku do stron i organów, zgodnie z upoważnieniem udzielonym mu przez Prezesa Kolegium. W stosunku do stron, poza rozprawą, sprawozdawca wykonuje czynności procesowe za pośrednictwem Biura Kolegium.

Załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Kolegium załatwiane są przez składy orzekające na rozprawie lub posiedzeniu.

Skład orzekający stanowi trzech członków Kolegium - składowi orzekającemu przewodniczy Prezes Kolegium lub upoważniony przez niego etatowy członek Kolegium.

Przewodniczący składu orzekającego zapewnia dyscyplinę i właściwy tok rozpoznania powierzonych mu spraw.

Przy orzekaniu członkowie składu orzekającego są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

W sprawach określonych w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 570 z p. zm.) skład orzekający wydaje orzeczenia w formie decyzji, postanowienia lub orzeczenia na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Prezes Kolegium wyznacza etatowych członków Kolegium uprawnionych do przewodniczenia składom orzekającym, a przewodniczący składu orzekającego określa jego członków oraz ustala ze sprawozdawcami miejsce, termin oraz kolejność rozpatrzenia spraw.

Merytoryczne przygotowanie sprawy na posiedzenie (rozprawę) oraz ustalenie udziału innych osób i konieczności ich zawiadomienia należy do sprawozdawcy.

Orzeczenia kolegium doręczane są stronom postępowania za pośrednictwem poczty, można również odebrać je osobiście.

Kolejność załatwiania spraw

Sprawy zarejestrowane w referatach sprawozdawców załatwiane są w kolejności wpływu, w terminach określonych przez k.p.a., jeśli przepis szczególny nie wskazuje inaczej.

Szczególne terminy załatwiania spraw przewidziane są w ustawach:

·                 ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330) : 14 dni;

·                 ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1840): 3 dni na złożenie odwołania, 7 dni na rozpoznanie sprawy;

Ponadto, w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie przyjęto zasadę rozpoznawania w pierwszej kolejności spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, oraz  dodatków mieszkaniowych.

Powiadom znajomego