W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie

tekst jednolityRozdział 1.
Postanowienia ogólne

Członkowie Kolegium.

§ 1
 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zwane dalej “Kolegium” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 2001,Nr 79, poz. 856 t. j. z p. zm.) zwanej dalej “ustawą” oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do organizacji lub postępowania przed Kolegium, jak też na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach administracyjnych załatwianych przez organy jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie wynikającym z ustaw oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U.03.198.1925), chyba, że ustawy szczególne stanowią inaczej oraz organem podatkowym na podstawie przepisów art. 13 § 1 ust. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz 926 z późn. zm.) .
 3. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach Kolegium orzeka w innych sprawach niż wymienione w ust. 2.

§ 2
 1. Członkostwo Kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
 2. Członek Kolegium powinien w wypełnianiu funkcji strzec powagi stanowiska i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.

§ 3
 1. Członek Kolegium jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.

§ 4
 1. Członek Kolegium składa ślubowanie według następującej roty: ,,Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku członka Kolegium stać na straży prawa, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, orzeczenia wydawać bezstronnie według mego sumienia i zgodnie z przepisami prawa, dochować tajemnicy państwowej, skarbowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.’’
 2. Członek Kolegium jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem oraz stale podnosić kwalifikacje zawodowe.

§ 5
 1. Czas pracy członka Kolegium jest określony wymiarem jego zadań z zastrzeżeniami - w stosunku do członków etatowych - wynikającymi z art. 129 kodeksu pracy.
 2. Do czasu pracy członków etatowych wlicza się czas, w którym wykonują swoją funkcję zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą Kolegium, przestrzeganie zaś górnych limitów czasu pracy określonych w art. 129 w zw. z art. 140 kodeksu pracy, w przypadku wykonywania pracy poza siedzibą Kolegium, należy do członka Kolegium.
 3. Czas pracy etatowych członków Kolegium nie podlega ewidencjonowaniu (art. 149 § 2 k.p.).
 4. Prezes Kolegium ustala szczegółowe zasady wykorzystania czasu pracy przez członków Kolegium związane z obsługą dyżurów, sesji i innych dni, w których obecność członków jest niezbędna.

§ 6
 1. System płac pracowników Kolegium określa ustawa.
 2. Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują ryczałt za przygotowanie i prowadzenie spraw, udział w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Kolegium, zespołów orzekających oraz w rozprawach przed sądami administracyjnymi.
 3. Podstawę ustalenia ryczałtu stanowią rozliczenia z przydzielonych do przygotowania spraw oraz wnioski przewodniczących składów orzekających potwierdzające udział w rozprawie lub posiedzeniu, lista obecności z udziału w posiedzeniu zgromadzenia ogólnego oraz sprawozdanie z udziału w postępowaniu sądowym.
 4. Szczegółowe warunki ustalenia ryczałtu określa Prezes Kolegium.
 5. Pracownikom Kolegium przysługuje roczna nagroda wypłacana z funduszu nagród określonego w budżecie kolegium, proporcjonalnie do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Szczegółowe zasady wypłacania nagród określa Prezes.
§ 7

W przypadku odwołania etatowego członka Kolegium z przyczyny określonej w art. 6 ust. 1 ustawy (odwołanie z funkcji etatowego członka), na jego wniosek, Prezes Kolegium może wystąpić do Zgromadzenia Ogólnego Kolegium o wyrażenie opinii na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, jeżeli jednocześnie ten członek etatowy zadeklaruje wolę zostania członkiem pozaetatowym. W takim przypadku trybu określonego w art. 8 ustawy nie stosuje się.

§ 7 a
 1. W celu przeprowadzenia wyborów prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zgromadzenie ogólne wybiera spośród członków kolegium trzyosobową komisję wyborczą. Uchwała w tej sprawie jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu kolegium, w głosowaniu jawnym.
 2. Komisja wyborcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Do zadań komisji wyborczej należy:1) przyjmowanie, pisemnych zgłoszeń kandydatów na prezesa kolegium, oraz sporządzenie listy kandydatów, 2) ogłoszenie listy kandydatów na obradach Zgromadzenia Ogólnego zwołanego w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 79, poz. 856 t. j. z 2001r. z późn. zm.), 3) przygotowanie kart do głosowania, 4) przeprowadzenia głosowania, ustalenie wyników i sporządzenie protokołu, przesłanie Prezesowi Rady Ministrów wniosku Zgromadzenia Ogólnego o powołanie prezesa kolegium w trybie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

§ 7b
 1. Zgromadzenie Ogólne Kolegium w celu dokonania wyboru kandydatów na prezesa kolegium, w terminie 30 dni od dnia upływu jego kadencji, zwołuje dotychczasowy prezes.
 2. Informację o terminie Zgromadzenia Ogólnego Kolegium w sprawie wyboru kandydatów na prezesa kolegium oraz przewidzianym w regulaminie trybie zgłaszania kandydatów Prezes Kolegium przekazuje Przewodniczącemu Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. W tym samym terminie Prezes zawiadamia Członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 7c
 1. Prawo kandydowania na prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przysługuje etatowym członkom kolegium.
 2. Kandydatury składa się na piśmie w zamkniętych kopertach z adnotacją „Do Komisji Wyborczej” w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie nie później niż na siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Ogólnego. Każde zgłoszenie opatruje się datą wpływu. W przypadku doręczenia zgłoszenia pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
 3. Kandydat, nie będący członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, do zgłoszenia powinien dołączyć urzędowy dokument świadczący o tym, że jest on aktualnie etatowym członkiem kolegium .

§ 7d
 1. Do czasu zebrania Komisji Wyborczej, zgłoszenia - bez otwierania kopert - przechowuje w depozycie Kierownik Biura. Na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Komisja otwiera zgłoszenia i sprawdza, czy są one zgodne z ustawą i postanowieniami niniejszego regulaminu, a następnie przedstawia je Zgromadzeniu.
 2. Listę kandydatów obejmującą nie mniej niż dwie kandydatury - po stwierdzeniu czy odpowiadają one wymaganiom ustawowym - zamyka Zgromadzenie Ogólne uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu kolegium przed głosowaniem. Zamknięcie listy oznacza koniec przyjmowania zgłoszeń kandydatów.
 3. Po zamknięciu listy kandydatów i nadaniu zgłoszeniom kolejnych numerów, komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera ponumerowane nazwiska kandydatów zarejestrowanych na zamkniętej liście i obok nich miejsce na zakreślenie wyboru.
 4. Karta do głosowania jest opatrzona pieczęcią Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz podpisem przewodniczącego komisji wyborczej.

§ 7e
 1. Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu.
 2. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos, przy czym każdy, z członków Kolegium może głosować na dwóch kandydatów.
 3. Za nieważny uznaje się głos:1) oddany na więcej niż dwóch kandydatów, 2) gdy nie postawiono znaku „X” przy żadnym nazwisku, lub postawiono dwa znaki X przy jednym nazwisku, 3) oddany na karcie całkowicie przekreślonej, 4) oddany na karcie innej niż przygotowanej przez komisję wyborczą.
 4. Komisja Wyborcza ustala wynik głosowania i sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Po sporządzeniu protokołu Komisja ogłasza Zgromadzeniu wyniki głosowania.
§ 7f
 1. Zgromadzenie Ogólne kolegium podejmuje uchwałę stwierdzającą wynik wyborów kandydatów na Prezesa Kolegium. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów wraz z wnioskiem Zgromadzenia Ogólnego o powołanie Prezesa Kolegium.
 2. Zgromadzenie Ogólne we wniosku tym może wyrazić wolę w zakresie poparcia jednej z kandydatur.

Rozdział 2.
Składy orzekające.


§ 8
 1. Sprawy wpływające do Kolegium załatwiane są przez składy orzekające na rozprawie lub posiedzeniu.
 2. Skład orzekający stanowi trzech członków Kolegium - składowi orzekającemu przewodniczy Prezes Kolegium lub upoważniony przez niego etatowy członek Kolegium.
 3. Przewodniczący składu orzekającego zapewnia dyscyplinę i właściwy tok rozpoznania powierzonych mu spraw.
 4. Przy orzekaniu członkowie składu orzekającego są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9
 1. W sprawach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy skład orzekający wydaje orzeczenia na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy. Orzeczenia zapadają większością głosów i są podpisywane przez cały skład orzekający.
 2. Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenie uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady.

§ 10
 1. Prezes Kolegium wyznacza etatowych członków Kolegium uprawnionych do przewodniczenia składom orzekającym wraz z określeniem dni i sal rozpraw będących do ich dyspozycji.
 2. Przewodniczący składu orzekającego określa jego członków oraz ustala ze sprawozdawcami miejsce, termin oraz kolejność rozpatrzenia spraw.
 3. Merytoryczne przygotowanie sprawy na posiedzenie (rozprawę) oraz ustalenie udziału innych osób i konieczności ich zawiadomienia należy do sprawozdawcy.


Rozdział 3.
Załatwianie spraw.


§ 11
 1. Wpływające do Kolegium wnioski, pisma i sprawy rejestrowane są w wydzielonych częściach repertorium komputerowego zgodnie z klasyfikacją podziału spraw w wydziałach.
 2. Oznaczenie wydziałów i sposób rejestracji określa Zarządzenie Prezesa Kolegium
 3. Stosownie do potrzeb Prezes Kolegium może określić inaczej sposób rejestrowania wpływających pism.

§ 12
 1. Prezes Kolegium może upoważnić członka Kolegium, za jego zgodą, do wypełniania czynności określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1, 9 i 10 oraz ust. 2 ustawy. Nie zgłoszenie zastrzeżenia co do przyjęcia upoważnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania przez członka upoważnienia poczytuje się za wyrażenie jego zgody na przyjęcie upoważnienia.
 2. Prezes Kolegium ustala zasady przydziału spraw poszczególnym członkom Kolegium załatwiającym sprawy rejestrowane w repertoriach - jako sprawozdawcom.
 3. W przypadku rozpoznawania sprawy na skutek wniosku o jej ponowne rozpoznanie sprawa jest rozpoznawana z wyłączeniem członków Kolegium rozpoznających tę sprawę przy wydaniu kwestionowanego orzeczenia. Zasadę tę odpowiednio stosuje się przy powtórnym rozpoznawaniu spraw na podstawie ordynacji podatkowej.

Sprawozdawcy

§ 13
 1. Wykonywanie wszelkich czynności w toku sprawy należy do sprawozdawcy, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez ustawę lub regulamin organizacyjny kolegium dla Prezesa Kolegium lub Przewodniczącego Składu Orzekającego w danej sprawie.
 2. Członek Kolegium, który otrzymał przydział sprawy (sprawozdawca), jest zobowiązany dokonać formalnej oceny sprawy, w miarę potrzeby zarządzić wykonanie czynności przygotowawczych przez Biuro Kolegium oraz zapewnić zgromadzenie pełnego materiału dowodowego umożliwiającego przedstawienie sprawy na posiedzenie zespołu orzekającego lub rozstrzygnięcie jej w innym właściwym trybie.
 3. Czynności przygotowawcze do rozpoznania sprawy sprawozdawca wykonuje w stosunku do stron i organów, zgodnie z upoważnieniem udzielonym mu przez Prezesa Kolegium. Do organów lub osób przez nich upoważnionych, członek działający w imieniu Kolegium, zwraca się bezpośrednio, polecenia zaś wykonania czynności przez Biuro Kolegium, sprawozdawca wydaje w formie pisemnej. W stosunku do stron, poza rozprawą, sprawozdawca wykonuje czynności procesowe za pośrednictwem Biura Kolegium.
Opłaty
§ 14
 1. W przypadku braku stosownej opłaty, wzywa się osobę wnoszącą pismo do uiszczenia opłaty, wyznaczając jej termin przepisany prawem, pod rygorem zwrotu pisma lub zaniechania dalszych czynności w sprawie. W tym przypadku bieg terminu załatwienia sprawy liczy się od daty wniesienia opłaty.
 2. W przypadku, gdy podanie jest odwołaniem lub zażaleniem lub zachodzą inne przesłanki wymienione w art. 261 § 4 k.p.a., po wystosowaniu wezwania do strony o uiszczenie opłaty, sprawie nadaje się dalszy bieg.

Narada wstępna
§ 15
 1. Posiedzenie lub rozprawa powinny być tak przygotowane i przeprowadzone, aby sprawę można było rozstrzygnąć w jednym dniu bez jej odraczania.
 2. Przed rozprawą powinna odbyć się narada wstępna składu orzekającego w celu omówienia występujących w sprawie zagadnień.
 3. W toku narady członkowie składu ustalają czy i jakie zasadnicze elementy stanu faktycznego należy dodatkowo ustalić na rozprawie.
 4. Na naradzie tej lub na posiedzeniu niejawnym sprawozdawca przedstawia członkom składu projekt orzeczenia zawierający co najmniej: 1) opis stanu faktycznego 2) propozycję rozstrzygnięcia 3) uzasadnienie prawne lub jego plan.
 5. Opis stanu faktycznego stanowi podstawę referatu sprawozdawcy na rozprawie.
 6. Jeżeli w składzie orzekającym uczestniczy Prezes lub Wiceprezes Kolegium, przewodnictwo należy do niego, chyba że zarządzi on inaczej.

Rozprawa
§ 16
 1. Po wywołaniu sprawy, Przewodniczący Składu Orzekającego otwiera rozprawę i ustala prawidłowość zawiadomienia oraz uczestnictwo stron i osób wezwanych na rozprawę.
 2. Jeśli nie zachodzą przeszkody do rozpoznania sprawy, Przewodniczący wzywa strony do zawarcia ugody. Jeśli strony uzgodnią formułę zawarcia ugody, przewodniczący zarządza wpisanie ugody do protokołu rozprawy i zawiadamia strony o dalszym toku postępowania (wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym), a następnie zamyka rozprawę.
 3. W przypadku braku możliwości zawarcia ugody, sprawozdawca przedstawia rodzaj sprawy i zgłoszone wnioski stron (referat). Strony mogą zgłosić swoje uwagi i wnioski do referatu.
 4. Po zakończeniu referatu, Przewodniczący wzywa strony do ustosunkowania się co do zupełności dokonanych ustaleń i ewentualne zgłoszenie środków dowodowych.
 5. Jeśli wszystkie kwestie pojawiające się podczas rozprawy zostaną rozstrzygnięte, Przewodniczący zamyka rozprawę informując strony o posiedzeniu niejawnym oraz możliwym dalszym trybie postępowania (wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. skarga do sądu administracyjnego, złożenie sprzeciwu albo wniosku w celu rozpoznania sprawy przez sąd powszechny itp.).
Posiedzenie niejawne
§ 17
 1. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym (bez wzywania i udziału stron) składu orzekającego, sprawozdawca rozpoczyna przedstawieniem rodzaju sprawy i wpływających do Kolegium wniosków.
 2. W pierwszej kolejności Skład Orzekający rozpoznaje kwestie formalne sprawy (swoją właściwość rzeczową i miejscową, właściwe opłacenie sprawy, reprezentację stron postępowania itp.).
 3. Po uzgodnieniu przez członków Składu Orzekającego istniejącego stanu faktycznego sprawy, przeprowadza się dyskusję prawną możliwości rozstrzygnięcia sprawy i następnie przegłosowuje zaproponowane przez sprawozdawcę jej rozstrzygnięcie.

Protokół
§ 18
 1. Protokół z rozprawy sporządza pracownik Biura Kolegium wyznaczony przez Kierownika Biura, pod kierunkiem przewodniczącego składu orzekającego. Protokół z rozprawy włącza się do akt sprawy.
 2. Z posiedzenia niejawnego nie sporządza się odrębnego protokołu. Protokół oddający przebieg posiedzenia należy jednak sporządzić, jeżeli na posiedzeniu dokonano czynności procesowych wykraczających poza wydanie orzeczenia lub zgłoszono zdanie odrębne.
 3. Protokół zbiorczy z sesji z udziałem członków pozaetatowych Kolegium, opisujący sposób załatwienia spraw na wszystkich posiedzeniach i rozprawach załatwianych przez skład orzekający w tym samym dniu, powinien zawierać oznaczenie sygnatury akt, nazwisko sprawozdawcy, powołanie podstawy prawnej orzeczenia, oraz ewentualne uwagi.
 4. (skreślony)
 5. Protokół z rozprawy jest podpisywany zgodnie z przepisami k.p.a. i Ordynacji podatkowej, protokół zbiorczy zaś podpisuje przewodniczący składu.
 6. Poprawki i uzupełnienia treści protokołów należy omówić w końcowej części protokołu przed jego podpisaniem albo w osobnej wzmiance podpisanej przez protokolanta i przewodniczącego składu.

Postępowanie w przypadkach nie cierpiących zwłoki
§ 19
 1. W przypadkach złożenia odwołania od decyzji zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności albo zażalenia w postępowaniu eksmisyjnym, sprawozdawca niezwłocznie ustala z przewodniczącym składu orzekającego termin posiedzenia niejawnego.
 2. W razie wstrzymania przez Kolegium wykonania zaskarżonej decyzji albo postanowienia - odpisy orzeczenia Kolegium doręcza się stronom i organom administracyjnym niezwłocznie.
 3. Jeżeli ze względu na przedmiot sprawy zachodzi konieczność jak najszybszego zawiadomienia organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub postanowienie, o wstrzymaniu jej wykonania, Kolegium może uczynić to w sposób, który uzna za najbardziej celowy. W miarę potrzeby w taki sam sposób Kolegium może zawiadomić również organ egzekucyjny wykonujący decyzję.

Pytania prawne i wnioski
§ 20
(skreślony)

Prezes i Wiceprezes Kolegium
§ 21
 1. W sprawach nie wymagających wydania orzeczenia, albo w przypadkach określonych w przepisach szczególnych rozstrzyganie spraw należy do Prezesa Kolegium.
 2. Prezes Kolegium podpisuje pisma kończące sprawę, w sposób inny niż przez orzeczenie składu. Do Prezesa Kolegium w szczególności należy: 1)wszczynanie postępowania z urzędu i zawiadamianie stron (art. 61 § 1 i 4 w zw. z art. 157 § 1 i 186 k.p.a.); kierowanie do WSA odpowiedzi na skargę; kierowanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego 4) wydawanie zaświadczeń (art. 217, 218 k.p.a); 5) wszczynanie postępowania na skutek skarg (art. 233 w zw. z 236 k.p.a); 6) ustalanie nowego terminu załatwienia sprawy powyżej 2 m-cy (art. 36 § 1 k.p.a.)
 3. Ponadto Prezes Kolegium dokonuje wobec członków Kolegium następujących czynności: 1) wyłączenie członka składu orzekającego w sprawie określonej w art. 24 k.p.a 2) wyznaczanie innego członka składu orzekającego (art. 26 § 1 k.p.a.), 3) określanie odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej (art. 38 k.p.a. i art. 142 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) ).
 4. Prezes Kolegium podpisuje też pisma z żądaniem potrzebnych informacji i dokumentacji dotyczących działalności organów gminy, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 5. Wiceprezes Kolegium zastępuje Prezesa i wykonuje inne czynności, w zakresie ustalonym przez Prezesa Kolegium.

§ 22
 1. Prezes Kolegium zapoznaje się z przedkładanymi mu protokołami zbiorczymi załatwianych spraw oraz dokonuje bieżącego przeglądu sposobu załatwiania spraw, okresowo zaś terminowości ich załatwiania ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych, a także spraw z zakresu opieki społecznej i innych spraw, co do których przepisy prawa skróciły terminy załatwiania.
 2. Podstawą badania sposobu załatwiania spraw są: 1) orzeczenia WSA i NSA wydawane w sprawach rozpoznawanych przez Kolegium; 2) informacje wynikające z protokołów posiedzeń składów orzekających; 3) zarzuty zawarte w sprzeciwach prokuratora; 4) uzasadnione zarzuty stron zawarte w skargach kierowanych do WSA, potwierdzone w decyzji podjętej, przez Kolegium w zw. z art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (publ. Dz.U.2002, Nr153, poz.1270); uzasadnione zarzuty zawarte w skargach na działalność Kolegium i jego pracowników, rozpoznawanych przez Prezesa Kolegium; uzasadnione zarzuty zawarte w skargach kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 3. Podstawą badania terminowości są okresowe informacje o terminowości załatwiania spraw.

§ 23
 1. Przewodniczący składu orzekającego przedstawia Prezesowi Kolegium najpóźniej w ciągu trzech dni zbiorcze protokoły z sesji.
 2. Do każdego 5-tego dnia miesiąca upoważniony przez Prezesa pracownik sporządza i przedkłada Prezesowi Kolegium wykazy prowadzonych przez członków Kolegium spraw, załatwionych i nie załatwionych w ciągu miesiąca poprzedniego.
 3. W przypadku dużej liczby spraw niezałatwionych, sporządza się ich indywidualne wykazy, obejmujące sygnaturę akt sprawy i informację o czynnościach wykonanych w sprawie (w tym podjętych na podstawie art. 36 k.p.a.). Sprawozdawca, na wezwanie Prezesa, wyjaśnia powody niezałatwienia sprawy w terminie przepisanym prawem.

§ 24
 1. W przypadku dostrzeżenia uchybień w rozpoznawaniu spraw Prezes Kolegium wskazuje uchybienia proceduralne lub nieprawidłowe stosowanie przepisów prawa materialnego. Wskazanie takie doręcza się członkowi Kolegium, którego ono dotyczy. Członek Kolegium zobowiązany jest przedstawić Prezesowi Kolegium swoje stanowisko w terminie dwóch tygodni.
 2. W przypadku uznania, iż uchybienia w załatwieniu sprawy powodują wystąpienie przesłanek wymienionych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego uzasadniających wszczęcie postępowania nadzorczego, Prezes Kolegium podejmuje z urzędu takie postępowanie.
 3. W przypadku powtarzania się uchybień wskazujących na zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 16a ustawy, Prezes Kolegium kieruje wniosek do komisji dyscyplinarnej Kolegium.

§ 25
 1. W przypadku wniesienia skargi na orzeczenie Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sprawozdawca przedstawia Prezesowi Kolegium propozycję ustosunkowania się do skargi. W przypadku gdy sprawozdawca został przegłosowany przez pozostałych członków składu orzekającego, może on wystąpić do Prezesa Kolegium o wyznaczenie innego członka Kolegium do ustosunkowania się do wniesionej skargi.
 2. Sprawozdawca lub osoba wyznaczona, przygotowuje projekt pisma przekazującego skargę wraz z aktami i odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 3. Projekt pisma sprawozdawca przedkłada Prezesowi Kolegium do podpisu najpóźniej w 25 dniu biegu terminu. Prezes podpisuje odpowiedź na skargę lub upoważnia sprawozdawcę do jej podpisania.

§ 25a
 1. Po wpłynięciu do Kolegium nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję Kolegium lub stwierdzającego jej nieważność, sprawozdawca w terminie 7 dni przedkłada Prezesowi Kolegium wyrok z aktami podręcznymi oraz zajęciem stanowiska, czy istnieją podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie lub wyjaśnieniem powodów, dla których wniesienie kasacji nie jest możliwe lub celowe. W przypadku nieobecności sprawozdawcy w tym czasie, Prezes wyznacza innego członka składu wydającego uchyloną decyzję do zajęcia stanowiska.
 2. W przypadku uznania, że wniesienie skargi kasacyjnej jest uzasadnione, Prezes wyznacza osobę, która sporządzi skargę i będzie reprezentowała Kolegium przed NSA.
 3. W przypadku doręczenia Kolegium skargi kasacyjnej, sprawozdawca - w terminie 5 dni od dnia przekazania jej do Kolegium - przedstawia Prezesowi stanowisko dotyczące udzielenia odpowiedzi. W przypadku nieobecności sprawozdawcy, Prezes ustala z pozostałymi członkami składu orzekającego w sprawie, sposób udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

§ 26
 1. W przypadku stwierdzenia występowania istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdawca niezwłocznie przekazuje opis stwierdzonych uchybień Prezesowi Kolegium. Szczególnie zaś w przypadku wystąpienia istotnych opóźnień w reakcji organów na wezwania Kolegium o nadesłanie akt lub dokumentów (dwa bezskuteczne monity), sprawozdawca przedstawia ostateczny (trzeci) monit Prezesowi do podpisu.
 2. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego, Prezes Kolegium stosuje tryb opisany w art. 20 ustawy.

 Rozdział 4.
Biuro Kolegium.


§ 27
 1. Obsługę kancelaryjno-biurową oraz obsługę Kolegium jako jednostki organizacyjnej w pełnym zakresie zapewnia Biuro Kolegium.
 2. Biuro Kolegium zapewnia w szczególności przygotowanie sal rozpraw (posiedzeń), obsługę składów orzekających oraz czynności wykonywanych przez sprawozdawców.
 3. Biuro Kolegium prowadzi rejestrację spraw w podziale na określone kategorie, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi zarządzeniem Prezesa Kolegium.
 4. Biuro Kolegium wykonuje zadania służby pracowniczej. W Biurze Kolegium prowadzona jest księga służb, w której znajdują się zakresy czynności pracowników. Prezes Kolegium ustala regulamin czynności Biura Kolegium, zatwierdza też szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

§ 28
 1. Na czele Biura stoi Kierownik, który podlega Prezesowi Kolegium.
 2. Kierownik czuwa nad sprawną obsługą Kolegium przez Biuro.
 3. Kierownik Biura w szczególności odpowiada za: 1) prawidłowość stosowania przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania oraz instrukcji kancelaryjnej i polityki bezpieczeństwa, sposób wykonywania zarządzeń i orzeczeń, oraz organizację pracy sekretariatu, 2) przekazywanie Prezesowi informacji o stanie zaległości w załatwianiu spraw, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie trwa dłużej niż 2 miesiące, 3) sposób prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych, 4) prowadzenie ewidencji określonej w art. 316 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz 926 ze zm.) 5) warunki i kulturę pracy oraz poziom przygotowania pracowników sekretariatu, wykonywanie przez Biuro Kolegium czynności związanych z funkcjami Kolegium jako jednostki organizacyjnej, wykonywanie czynności związanych z oceną okresową pracowników Kierownik Biura Kolegium w porozumieniu z Głównym Księgowym, w oparciu o zasady ustalone przez Prezesa Rady Ministrów, opracowuje projekt struktury etatów Kolegium i przedkłada go do zatwierdzenia Prezesowi Kolegium. Schemat struktury podziału etatów stanowi podstawę do ustalania obsady kadrowej.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Kolegium.

§ 29
 1. Gospodarka finansowa Kolegium prowadzona jest na podstawie planu finansowego Kolegium, opracowanego na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z podziału układu wykonawczego budżetu państwa.
 2. Projekt planu przygotowuje Główny Księgowy Kolegium. Plan finansowy Kolegium zatwierdza Prezes Kolegium.

§ 30
 1. Obsługę finansową Kolegium zapewnia Główny Księgowy, który podlega Prezesowi Kolegium.
 2. Do kompetencji Głównego Księgowego należą sprawy: 1) współdziałanie z Kierownikiem Biura Kolegium przy ustalaniu projektu planu finansowego Kolegium 2) współdziałanie z Kierownikiem Biura Kolegium przy realizacji wydatków osobowych i rzeczowych, 3) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, 4) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu, 5) wykonywania innych czynności wymaganych przepisami szczegółowymi.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 31

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych określają odrębne przepisy i Regulamin Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz regulaminy i zarządzenia wydane na ich podstawie.

§ 32

Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu uchwalenia, jednocześnie traci moc regulamin obowiązujący dotychczas.

Warszawa, dnia 12 marca 2008r.PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie

Bożena Zembska - Sawicka

Powiadom znajomego